نشریه ژئومکانیک نفت هیچ گونه هزینه ای برای ارسال، داوری و انتشار مقالات دریافت نمی کند.

بدین‌وسیله به اطلاع می رساند ارسال، بررسی و داوری و همچنین انتشار مقالات فارسی و انگلیسی در نشریه علمی ژئومکانیک نفت بدون هیچ گونه دریافت هزینه‌ای انجام می شود.