تجزیه و تحلیل خواص مخزنی و تخمین شکستگی‌ها با استفاده از نگار‌های چاه‌پیمایی در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غربی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت

2 دانشکده مهندسی نفت دانشگاه سمنان

3 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده

تاقدیس سفیدزاخور در ناحیه گاز‎ خیز استان فارس در فاصله 160 کیلومتری جنوب شرقی شیراز قرار دارد. اولین گام جهت مطالعه مخازن هیدروکربنی به ویژه مخازن شکاف‌دار شناسایی شکستگی‌ها و سپس تخمین و آنالیز آنها می‌باشد. در این مقاله، ابتدا با توجه به داده‌های خام حاصل از چاه ‌نگاری و با کمک نرم افزار تجاری پارامترهای پتروفیزیکی سازند سفیدزاخور مانند نوع سنگ‌شناسی، تخلخل، حجم شیل و اشباع آب، با استفاده از روش ارزیابی پتروفیزیکی احتمالی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر پایه نتایج به دست آمده از نمودارهای متقاطع نوترون - چگالی و M-N Plot، سنگ‌شناسی غالب سازند از نوع کربناته است و همچنین درصد کمی از ماسه‌ سنگ و شیل تشخیص داده شد. میانگین اشباع آب در میدان مورد مطالعه 36% می‌باشد. همچنین با توجه به حجم شیل پایین 15% میانگین تخلخل موثر و کل در بیشتر زون‌های هیدروکربنی چاه با هم برابر هستند. به منظور تعیین رخساره‌های الکتریکی در میدان مورد مطالعه از روش خوشه‌سازی چند کیفیتی بر اساس نمودار استفاده و تعداد شش رخساره الکتریکی مشخص شد که از این تعداد رخساره شماره دو به دلیل پایین بودن میزان حجم شیل دارای بهترین کیفیت مخزنی و رخساره شماره چهار به دلیل میزان حجم شیل بیشتر نسبت به دیگر رخساره‌ها کیفیت مخزنی ضعیفی را داراست. روش مورد استفاده شده در این تحقیق در آنالیز بخش‌های مختلف مخزنی بسیار کارآمد است و به ویژه در چاه‌هایی که فاقد مغزه هستند می‌تواند مورد استفاده گیرد. در مرحله بعد روش مورد اشاره برای تعیین زون‌های شکسته با استفاده از نگاره‌های چاه‌پیمایی به کار برده شد. نتایج به دست آمده از نگارهای چاه‌پیمایی نشان داد که اکثر زون‌های شکستگی در اعماق پایینی منطقه مورد مطالعه حضور دارند و باعث ایجاد زونی با تراوایی بالا شده است.

کلیدواژه‌ها


آقا نباتی، سید علی، (1383)، زمین‌شناسی ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، 640 صفحه.
ابطحی، سید تقی، (1378)، معرفی یک میدان: میدان سفیدزاخور - مخزن دهرم، ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 50.
مطیعی، همایون، (1375)، زمین‌شناسی ایران: زمین‌شناسی نفت زاگرس (جلد 2)، سازمان زمین‌شناسی کشور، 537 صفحه.
رضایی، محمدرضا، (1380)، زمین شناسی نفت، انتشارات علوی، 472 صفحه.
سپهری، امیر؛ حیدری، آرش؛ معتمدی، حسین؛ عبادتی، ناصر؛ (1395) تحلیل شکستگی سازندهای هیدروکربوری میدان سفیدزاخور (جنوب فارس) و تأثیر آن در افزایش پتانسیل مخزنی، کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی، 731-752.
مدنی، آصف؛ کمری، مصیب؛ رستمیان، عارف؛ (1394)، مدل‌سازی الکتروفاسیس و پیش‌بینی لاگ با استفاده از نرم‌افزار ژئولاگ، کتاب آوا، 260 صفحه.
Abdideh, M. a. (2013). Estimating the reservoir permeability and fracture density using petrophysical logs in Marun oil field (SW Iran). Petroleum Science and Technology, 1048-1056.
Almagro, S. P. (2014). Sealing fractures: Advances in lost circulation control treatments. Oilfield Review, 4-13. Retrieved from Schlumberger.
Baecher, G. B. (1983). Statistical analysis of rock mass fracturing. Journal of the International Association for Mathematical Geology, 329-348.
Bour, O. a. (2002). A statistical scaling model for fracture network geometry, with validation on a multiscale mapping of a joint network (Hornelen Basin, Norway). Journal of Geophysical Research: Solid Earth, ETG-4.
Cao, N. a. (2019). Stress-Dependent Permeability of Fractures in Tight Reservoirs. Energies, 117.
Cappa, F. a.-F. (2006). Hydromechanical modelling of pulse tests that measure fluid pressure and fracture normal displacement at the Coaraze Laboratory site, France. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1062-1082.
Halliburton . (2018). Retrieved from Halliburton : https://www.halliburton.com/en-US/default.html
Han, G. a. (2003). Description of fluid flow around a wellbore with stress-dependent porosity and permeability. Journal of Petroleum science and engineering, 1-16.
Hart, R. (2003). Enhancing rock stress understanding through numerical analysis. International journal of rock mechanics and mining sciences, 1089-1097.
Itasca. (2016). 3DEC User Manual Version 5.2. Minneapolis: Itasca Consulting Group.
Karatela, E. a. (2016). Study on effect of in-situ stress ratio and discontinuities orientation on borehole stability in heavily fractured rocks using discrete element method. Journal of Petroleum Science and Engineering, 139, 94–103.
Labenski, F. a. (2003). Drilling Fluids Approaches for Control of Wellbore Instability in Fractured Formations. SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition. Abu Dhabi: Society of Petroleum Engineers.
Lei, Q. a.-P.-F. (2017). The use of discrete fracture networks for modelling coupled geomechanical and hydrological behaviour of fractured rocks. Computers and Geotechnics, 151-176.
Li, S. a. (2012). Pore-pressure and wellbore-stability prediction to increase drilling efficiency. Journal of Petroleum Technology, 64, 98-101.
Mansour, A. a. (2019). Smart lost circulation materials for productive zones. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 281-296.
Meng, M. a. (2019). Wellbore stability in naturally fractured formations featuring dual-porosity/singlepermeability and finite radial fluid discharge. Journal of Petroleum Science and Engineering, 790-803.
Min, K.-B. a.-F. (2004). Stress-dependent permeability of fractured rock masses: a numerical study. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1191-1210.
Nagel, N. a.-N. (2013). Coupled numerical evaluations of the geomechanical interactions between a hydraulic fracture stimulation and a natural fracture system in shale formations. Rock mechanics and rock engineering, 581-609.
Salehi, S. a. (2010). Numerical simulations of wellbore stability in under-balanced-drilling wells. Journal of Petroleum Science and Engineering, 229-235.
Sapigni, M. a. (2003). Engineering geological characterization and comparison of predicted and measured performance of a cavern in the Italian Alps. Engineering geology, 47-62.
Taheri, A. (2018). Three-dimensional hydro-mechanical model of borehole in fractured rock mass using discrete element method. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 53 , 263–275.
Tour, J. M. (2012). Graphene compositions and drilling fluids derived therefrom. United States Patent and Trademark Office.
Valenti, N. P. (2002). A unified theory on residual oil saturation and irreducible water saturation. SPE Annual Technical Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers.
Zhang, J. (2013). Borehole stability analysis accounting for anisotropies in drilling to weak bedding planes. International journal of rock mechanics and mining sciences, 160-170.
Zhang, X. a. (1999). Numerical modelling of wellbore behaviour in fractured rock masses. Journal of Petroleum Science and Engineering, 95-115.
Zhang, Z. a. (2018). Effects of stress-dependent permeability on well performance of ultra-low permeability oil reservoir in China. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 565-575.