تأثیر تخلخل و فشار همه جانبه بر مکانیسم شکست هیدرولیکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

فرآیند شکست هیدرولیکی یکی از مهم‌ترین فناوری‌های قابل‌ استفاده برای افزایش میزان بهره‌برداری و تولید از میدان‌های نفتی و گازی با تراوایی پایین می‌باشد. با توجه به هزینه‌ بالا شکست هیدرولیکی، بایستی قبل از انجام این عملیات، مطالعات لازم و کافی در خصوص خواص سنگ و سیال و میدان تنش‌های حاکم در اعماق زمین صورت گیرد. به این منظور در این تحقیق با استفاده از نمونه‌های مصنوعی در آزمایشگاه، اثر تخلخل بر فشار شکست، نوع ترک و همچنین تأثیر فشار‌های جانبی مختلف بر عملیات شکست بررسی گردید. بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که با افزایش فشار جانبی فشار شکست بالاتر رفته و در فشار جانبی بالا ترک از حالت قائم منحرف می‌شود. همچنین با افزایش تخلخل برای نمونه‌های 10R-20R- 30Rو 40R به ترتیب به میزان 20، 19، 15 و 13 درصد فشار شکست هیدرولیکی در فشار همه‌جانبه‌ 2 مگاپاسکال به ترتیب 37، 22، 20 و 19 درصد، در فشار همه‌جانبه‌ 3 مگاپاسکال 33، 25، 20 و 12 درصد و در فشار همه‌جانبه‌ 5 مگاپاسکال 35، 25، 20 و 20 درصد کاهش دارد که در فشار جانبی‌های بالاتر این تأثیر کمتر می‌باشد و همچنین نشان‌دهنده‌ این است که به‌طورکلی با افزایش تخلخل فشار شکست کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of porosity and confining pressure on hydrulic fracturing mechanism using experimental tests

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Deris Abdolah pour 1
  • Mohammad Sadegh Nikkhah 1
  • Hossein Naderi 1
  • Hossein Jalalifar 2
1 Department of petroleum Engineering, Faculty of Engineering Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Shahid Bahonar University of Kerman,Kerman,Iran
چکیده [English]

Hydraulic fracturing process is one of the most important technologies that can be used to increase the exploitation and production from low permeability oil and gas fields.
Due to the high cost of hydraulic failure, the necessary and sufficient studies on the properties of rock and fluid and the field of stresses in the depths of the earth should be done before performing the operation.
For this purpose, in this study, using artificial samples in the laboratory, the effect of porosity on fracture pressure, type of crack and also the effect of different lateral pressures on fracture operation were investigated.
The studies showed that with increasing lateral pressure, the fracture pressure increases and at high lateral pressure and the crack deviates from the vertical position. Also, with increasing porosity for samples R10, R30, R20 and R40 by %15, %19, %20 and %13, respectively, the hydraulic failure pressure at 2 MPa compressive pressure decreases by %20, %22, %37 and 19% At 3 Mpa decreases by %25, %33, %20 and 12%, and at 5 MPa decreases by %20, %25, %35 and %20. At higher lateral pressures, this effect is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effect. of porosity
  • hydrulic fracturing.crack
  • pressure
  • uniaxial stress
  • rock
Anderson, G. D. (1981). Effects of friction on hydraulic fracture growth near unbonded interfaces in rocks. Society of Petroleum Engineers Journal, 21(01), 21-29 .
Athavale, A., & Miskimins, J. (2008). Laboratory hydraulic fracturing tests on small homogeneous and laminated blocks. Paper presented at the The 42nd US Rock Mechanics Symposium (USRMS.)
Chen, Y., Meng, Q., & Zhang, J. (2018). Effects of the notch angle, notch length and injection rate on hydraulic fracturing under true triaxial stress: an experimental study. Water, 10(6), 801 .
Cornet, F., & Valette, B. (1984). In situ stress determination from hydraulic injection test data. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 89(B13), 11527-11537 .
Daneshy, A. A. (1973). A study of inclined hydraulic fractures. Society of Petroleum Engineers Journal, 13(02), 61-68 .
Daneshy, A. A. (1974). Hydraulic fracture propagation in the presence of planes of weakness. Paper presented at the SPE European spring meeting .
De Pater, C., & Beugelsdijk, L. (2005 .)Experiments and numerical simulation of hydraulic fracturing in naturally fractured rock. Paper presented at the Alaska Rocks 2005, The 40th US Symposium on Rock Mechanics (USRMS .)
Dean, R. H., & Schmidt, J. H. (2009). Hydraulic-fracture predictions with a fully coupled geomechanical reservoir simulator. Spe Journal, 14(04), 707-714 .
Gandossi, L. (2016). State of the art report on waterless stimulation techniques for shale formations. The Netherlands: Publications Office of the European Union .
Haimson ,B., & Cornet, F. (2003). ISRM suggested methods for rock stress estimation—part 3: hydraulic fracturing (HF) and/or hydraulic testing of pre-existing fractures (HTPF). International journal of rock mechanics and mining sciences, 40(7-8), 1011-1020 .
Haimson, B., & Fairhurst, C. (1967). Initiation and extension of hydraulic fractures in rocks. Society of Petroleum Engineers Journal, 7(03), 310-318 .
He, J., Li, X., Yin, C., Zhang, Y., & Lin, C. (2020). Propagation and characterization of the micro cracks induced by hydraulic fracturing in shale. Energy, 191, 116449 .
Hossain, M. M., & Rahman, M. (2008). Numerical simulation of complex fracture growth during tight reservoir stimulation by hydraulic fracturing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 60 ( 2 ,) 86 - 104 .
Hubbert, M. K., & Willis, D. G. (1957). Mechanics of hydraulic fracturing. Transactions of the AIME, 210(01), 153-168 .
Lamont, N., & Jessen, F. (1963). The effects of existing fractures in rocks on the extension of hydraulic fractures. Journal of Petroleum Technology, 15(02), 203-209 .
Li, X., Feng, Z., Han, G., Elsworth, D., Marone, C., Saffer, D., & Cheon, D.-S. (2016). Breakdown pressure and fracture surface morphology of hydraulic fracturing in shale with H 2 O, CO 2 and N 2. Geomechanics and Geophysics for Geo-Energy and Geo-Resources, 2(2), 63-76 .
Li, X., Tan, C., & Roegiers, J. (1997). Effects of packer on hydraulic fractures initiated from highly-deviated and horizontal boreholes. International journal of rock mechanics and mining sciences, 34(3-4), 260. e261-260. e221 .
Nasehi, M. J., & Mortazavi, A. (2013). Effects of in-situ stress regime and intact rock strength parameters on the hydraulic fracturing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 108, 211-221 .
Ouchi, H., Agrawal, S., Foster, J. T., & Sharma, M. M. (2017). Effect of small scale heterogeneity on the growth of hydraulic fractures. Paper presented at the SPE hydraulic fracturing technology conference and exhibition .
Satoh, H., & Yamaguchi, Y. (2008). Laboratory hydraulic fracturing tests for core materials using large size hollow cylindrical specimens. Paper presented at the The First International Symposium on Rockfill Dams, Chengdu, China.
Shin, D. H., & Sharma, M. M. (2014). Factors controlling the simultaneous propagation of multiple competing fractures in a horizontal well. Paper presented at the SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference.
Wanniarachchi, W. A. M., Gamage, R. P., Perera, M. S. A., Rathnaweera, T. D., Gao, M., & Padmanabhan, E. (2017). Investigation of depth and injection pressure effects on breakdown pressure and fracture permeability of shale reservoirs: an experimental study. Applied Sciences, 7(7), 664 .
Yao, Y. (2012). Linear elastic and cohesive fracture analysis to model hydraulic fracture in brittle and ductile rocks. Rock Mechanics and Rock Engineering, 45(3), 375-387 .
Zhang, G. Q., & Chen, M. (2010). Dynamic fracture propagation in hydraulic re-fracturing. Journal of Petroleum Science and Engineering, 70(3-4), 266-272 .
Zhang, X ,.Jeffrey, R., Bunger, A., & Thiercelin, M. (2011). Initiation and growth of a hydraulic fracture from a circular wellbore. International journal of rock mechanics and mining sciences, 48(6), 984-995 .
Zhang, Y., Ma, Y., Hu, Z., Lei, H., Bai, L., Lei, Z & ,.Zhang, Q. (2019). An experimental investigation into the characteristics of hydraulic fracturing and fracture permeability after hydraulic fracturing in granite. Renewable Energy, 140, 615-624 .
فروزان, شفائی زاده, فرامرز ی, & لهراسب. ( 2014 ). شبیه سازی جوانه زنی و رشد ترک در عملیات شکست هیدرولیکی چاه نفت با استفاده از معیار آسیب تنش اصلی بیشینه. مهندسی مکانیک مدرس, 14 ( 5 ,) 164 - 174 .