تحلیل کمّی رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از کدگذاری همبستگی متقابل و انطباق با رخساره‏ های رسوبی (مطالعه موردی منطقه پوسایدن استرالیا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

2 گروه فیزیک زمین، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

3 پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف اصلی لرزه‏‌نگاری بازتابی، پیگیری پدیده‏‌های زیرسطحی به کمک ردلرزه‌‏ها است؛ اما چالش‏‌های گوناگونی در رسیدن به این هدف‏ وجود دارد. تشخیص لایه‏‌ها یا پدیده‏‌های زمین‏‌شناسی با ضخامت کم، یکی از این چالش‏‌ها است. زمانی که اهداف، مخازن هیدروکربنی باشند، مشکل دو چندان خواهد شد زیرا علاوه بر تشخیص لایه نازک، باید لایه نازک مخزنی از لایه نازک غیرمخزنی تفکیک شود. پس نیاز به وضوح بالایی هم در راستای افقی و هم در راستای قائم می‏‌باشد. داده‏‌های لرزه‌‏ای مناطق وسیعی از محدوده رسوبی در راستای افقی و نواحی بین چاه‏‌ها را پوشش می‏‌دهند و داده‌‏های حاصل از چاه اطلاعاتی از خواص مخزنی را در اختیار ما می‏‌گذارد که قدرت تفکیک بالایی در راستای قائم دارد. بنابراین استفاده از داده‏‌های لرزه‏‌ای انطباقی با داده‏‌های چاه، نتایج همه جانبه در تحلیل رخساره‏‌ها، ارائه می‏‌دهد. ما برآنیم تا با ایجاد یک الگوی کمّی، به تحلیل و طبقه‌‏بندی مناسبی از رخساره‌‏های لرزه‌‏ای در یک سکانس کم ضخامت دست یابیم. این کار با استفاده از داده‌‏های لرزه‌‏ای سه‌بعدی واقعی و داده‏‌های چاه انجام شده و در صورت امکان با رخساره‏‌های رسوبی که با کمک اطلاعات زمین‏‌شناسی و چاه‌‏های منطقه به دست می‌‏آیند، انطباق داده می‏‌شوند. رویکرد تشخیص رخساره‏‌های لرزه‏‌ای بر اساس نشانگر شکل موج است که به محاسبه بیشترین شباهت شکل موج ردلرزه‏‌ها با ردلرزه معلم در محل چاه می‌‏پردازد. در نتیجه، یک روش ساده برای شناخت ویژگی‌های ظریف و نامحسوس زمین‌شناختی و ژئوفیزیکی توالی‏‌های ‏زیرسطحی به کار گرفته می‏‌شود که مبتنی بر ضریب همبستگی متقابل ردلرزه‌‏ها است. این ضریب کمّی بوده و اعدادی پیوسته بین 1- تا 1 را نتیجه می‏‌دهد. نزدیک بودن به عدد یک بیشترین میزان شباهت را دارد، پس رخساره‏‌های نزدیک به ردلرزه معلم را نشان می‏‌دهد. در روند کار، روش‏‌های غیرنظارتی و نظارتی به صورت توأمان برقرار هستند. کدگذاری همبستگی متقابل با استفاده از داده‌‏های واقعی افق جانسون از اطلاعات لرزه‌‏ای سه‌‏بعدی پوسایدن استرالیا آزموده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Xie, D., Wood, J., & Pennington, W. (2004). Quantitative seismic facies analysis for thin-bed reservoirs, a case study of the central Boonsville, Fort Worth Basin, North-central Texas. SEG Int'l Exposition. 74: 10-15.
[2] Nivlet, P. (2007). Uncertainties in seismic facies analysis for reservoir characterisation or monitoring: causes and consequences. Oil & Gas Science and Technology. 225-235.
[3] Chopra, S., & Marfurt, K. (2007). Seismic attributes for prospect identification and reservoir characterization. SEG. 11. 2-13.
[4] Avseth, P., Mukerji, T., & Mavko, G. (2005). Quantitative seismic interpretation, Cambridge university press. 70-122, 162-180.
[5] Yuan, C., Li, J., Chen, X., & Rao, Y. (2016) Quantitative uncertainty evaluation of seismic facies classification: A case study from northeast China, Geophysics, v. 81.
[6] Zhao, T., Jayaram, V., Roy, A., & Marfurt, K. (2015). A comparison of classification techniques for seismic facies recognition, Interpretation, v. 3, No. 4.
[7] Hadiloo, S., Hashemi, H., Mirzaei, S., & Beiranvand, B. (2017). SeisART software: seismic facies analysis by contributing interpreter and computer, Arabian Journal of Geosciences, v.10, p.1-9.
[8] Nanda, N. C. (2016). Seismic data interpretation and evaluation for hydrocarbon exploration and production. Springer.
[9] Simm, R., & Bacon, M. (2014). Seismic Amplitude. Cambridge university press. 83-116
[10] Barnes, A. (2016). Handbook of Poststack Seismic Attributes. SEG. 21. 128-132.
[11] Brown, A. (2011). Interpretation of Three-Dimensional Seismic Data. Seventh Edition. AAPG. Me. 42 and SEG. 9.
[12] Struckmeyer, H.I.M. (1998). Structural Evolution of the Browse Basin. North West Shelf. New Concepts from Deep–seismic Data. In PURCELL. P.G. & R.R.
[13] ConocoPhillips. (2012). Poseidon 3D Marine Surface Seismic Survey. Interpretation Report. Browse Basin. Western Australia. WA-315-P & WA-398-P.
[14] Blevin, J.E., Struckmeyer, H.I.M., Cathro, D.L., Totterdell, J.M., Boreham, C.J., Romine, K.K., Loutit T.S., & Sayers, J. (1998). Tectonostratigraphic Framework and Petroleum Systems of the Browse Basin. North West Shelf. In PURCELL P.G. & R.R.