سازو کارهای دستیابی به مزیت رقابتی گرایش ژئومکانیک نفت در دانشگاه‌های سطح یک شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد، روبروی ساختمان های اسکان

2 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت آموزش عالی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده اقتصاد و مدیریت

4 مدیریت آموزش عالی/موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

چکیده

این پژوهش به بررسی و ارائه سازوکارهای دستیابی به مزیت رقابتی در گرایش ژئومکانیک نفت دانشگاه‌های صنعتی سطح یک شهر تهران می‌پردازد، هدف پژوهش استفاده از نتایج آن برای دستیابی به مزیت رقابتی گرایش ژئومکانفت دانشگاه‌های سطح یک شهر تهران در سطح ملّی و بین المللی می‌باشد. رویکرد به‌کار گرفته شده در این پژوهش آمیخته (با طرح اکتشافی متوالی که با بررسی مقالات و کتب مرتبط با هوش رقابتی و مزیت رقابتی و مصاحبه شروع و سپس با کار کمّی ادامه یافت) بوده است. همچنین این پژوهش از نظر استراتژی در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمّی مقایسه‌ای از نوع پیمایشی بوده است. دستیابی به سازوکارهای مزیت رقابتی در دو مرحله کیفی و کمّی اجرا شد. در بخش کیفی، علاوه بر بررسی متون و مقالات مرتبط، مصاحبه نیز با اعضاء هیات علمی مرتبط با گرایش ژئومکانیک نفت و گرایش‌های مرتبط با آن انجام شد که افراد مورد مصاحبه به روش هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گردید و سازوکارها شناسایی گردید. سازوکارهای مشخص شده شامل، سازوکارهای آموزش و اطلاع رسانی، سازوکارهای پژوهشی، سازوکارهای بازار پژوهی، سازوکارهای اجرایی، سازوکارهای پایش و ارزشیابی است. در ادامه برای تعیین اهمیّت هریک از سازوکارها پرسشنامه‌ای تهیّه شده و با استفاده از پرسشنامه آنلاین در بین اعضاء هیات علمی مرتبط با گرایش ژئومکانیک نفت، مدیران و کارشناسان صنعت نفت و دانشجویان و دانش آموختگان گرایش توزیع گردید، نهایتا 53 پرسشنامه بدست آمد، که با استفاده از روش‌های آماری دلفی فازی و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد از بین سازوکارهای مطرح شده سازوکارهای تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی؛ توسعه ارتباطات درون و برون دانشگاهی و برگزاری نشست های مشترک و مستمر با نمایندگان صنعت در بالاترین درجه اهمیّت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


[2] تارخ، محمدجعفر (1390)، هوش رقابتی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
[3] زارع، محمدرضا. (1398). تحلیل مزیت رقابتی تعاملات علمی بین‌المللی با استفاده از شاخص ضریب مکانی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 21 (84)، 119-103.
[4] یاوری، ماندانا؛ جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادرقلی؛ زمانی، اصغر (1401). تحلیل شکاف عوامل موثر بر رقابت هوشمندانه دانشگاه از طریق ترسیم نقشه اهمیّت-عملکرد دانشگاه‌های صنعتی سطح یک شهر تهران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران. تابستان 1401.
[5] Bose, R. (2008). “Competitive intelligence process and tools for intelligence analysis. Industrial management & data systems”, 108(4), 510-528.
[6] یاوری، ماندانا؛ جعفری، پریوش؛ قورچیان، نادرقلی؛ زمانی، اصغر. (1401)، مدل­سازی پیشران­های مهارتی با رویکرد ترکیبی DISM، فصلنامه مهارت آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، زمستان 1401.
[7] Vriens, Dirk, and Klaus Solberg Søilen.( 2014).” Disruptive Intelligence—How to gather Information to deal with disruptive innovations”.
[8] . Bartes, F. (2015). “Defining a basis for the new concept of competitive intelligence”. ACTA Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1233-1242
[9] Bartes, F. (2015). “Defining a basis for the new concept of competitive intelligence”. ACTA Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1233-1242.
 [10] Calof, Jonathan, and Sheila Wright. (2008). “Competitive intelligence: A practitioner, academic and inter-disciplinary perspective”. European Journal of Marketing 42: 717–30.
[11] Calof, Jonathan, and Sheila Wright. (2018) Competitive intelligence: A practitioner, academic and inter-disciplinary perspective. European Journal of Marketing 42: 717–30.
[13] Liu, C., & Oppenheim, C. (2006). “Competitive intelligence and the development strategy of higher education in Tianjin”, China. Information Development, 22(1), 58-63.
[14] Bartes, F. (2015). “Defining a basis for the new concept of competitive intelligence”. ACTA Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1233-1242.
[15] Bartes, F. (2015). “Defining a basis for the new concept of competitive intelligence”. ACTA Universitatis Agriculturae ET Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6), 1233-1242.
[16] Calof, Jonathan, and Sheila Wright. (2018). Competitive intelligence: A practitioner, academic and inter-disciplinary perspective. European Journal of Marketing 42:717-30.
[17] Jakobsen Siri, Clausen Tommy Høyvarde (2015), Innovating for a greener future: the direct and indirect effects of firms, Journal of Cleaner Production, pp.1-11.
[18] Chen, Z. C., Ong, D., & Sheremeta, R. (2022). Competition between and within universities: Theoretical and experimental investigation of group identity and the desire to win. Journal of Economic Psychology, 73(1), 358-365.
[19] Song, T., Chen, M., Xu, Y., Wang, D., Song, X., & Tang, X. (2021). Competition-guided multi-neighborhood local search algorithm for the university course timetabling problem. Applied Soft Computing, 11(3), 607-624.
[20] کاظمی، محمد؛ طاهری، حسن؛ محمدی، لیال. (1398) رقابت­پذیری در آموزش عالی، سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، کرج،  4(15)، 134-165
[21] دهنوی، زهرا؛ ذبیحی، لیال؛ ذبیحی، نسترن. (1399) مؤلفه­های هوش رقابتی در دانشگاه آزاد اسالمی تهران مدیریت آموزشی در سازمانهای آموزشی، 6 (1) 13-1.
[22] شاه­محمدی، محمد؛ کیانی، پروانه. 1398بررسی تحلیلی وضعیت موسسات آموزش عالی غیردولتی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3( 16)، 22-1.
[23] یزدان­پناه، احمد؛ بیات، الناز. (1391). تبیین و ارزیابی شاخص­های رقابتی دانشگاه­های مجازی. مطالعات مدیریت  122-101 (4)12.
[24] Shapira, I. (2021). The limited influence of competitive intelligence over corporate strategy in Israel: historical, organizational, conceptual, and cultural explanations. Intelligence and National Security, 36(1), 95-115.
[25] Behbood, V., Lu, J., and Zhang G., "Adaptive Inference-based learning and rule generation algorithms in fuzzy neural network for failure prediction," in Intelligent Systems and Knowledge Engineering (ISKE), 2010 International Conference on, 2010, pp. 33-38.
[26] Kavitha N. V., Rani Usha (2016), Green Banking – towards Sustainable Development, International Journal Of Innovation Research & Development, Vol. 5, pp. 339-345.
[27] حسن زاده، وحید؛ همتی، علی؛ شاطری، عارف. (1400) بررسی اهمیّت هوش رقابتی در صنعت بیمه. پژوهش و علوم مطالعات اسلامی. 64-51.
[28] Ranjan, J., & Foropon, C. (2021). Big data analytics in building the competitive intelligence of organizations. International Journal of Information Management, 56(2), 212-231
[29] Schuetz, S., & Venkatesh, V. (2020). Research perspectives: The rise of human machines: How cognitive computing systems challenge assumptions of user-system interaction. Journal of the Association for Information Systems, 21(2), 2
[30] Hilbert, L., Miles, N., Othmer, J., (2009). Technological Forecasting and Social Change, Journal of the Institute of Management Sciences, N. 15.
[31] آذر، عادل؛ فرجی، حجت، (1390)، علم مدیریت فازی، مرکز مطالعات مدیریت و بهروری ایران، ایران.
[32] Abari, M. K., Nilchi, N. A., Nasri. M., Hekmatpnah, M. (2012),"Target market selection using Fuzzy analytic hierarchy process (AHP) and technique for order performance by similarity to ideal solution (Topsis) methods", African journal of Business management,6(20), 6291-6299.
[33] Cheng, C., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation European. Journal of Operational Research, 142, 174-186.
[34] Aria Andrea, Jafari Parivash, Behifar Maryam,  (2020) The Impediments to Student Engagement: A Hybrid Method Based on Fuzzy Delphi and Fuzzy DEMATEL, World Journal of Education, Vol 10, No 5.