کاربرد نسبت ابعاد منافذ معادل (EPAR) در تشخیص نوع تخلخل و تعیین گونه‌های سنگی، سازندهای کنگان و دالان، خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده زمین‌شناسی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران

چکیده

مخازن کربناتی بسیار پیچیده و ناهمگن هستند. غلبه بر این ناهمگنی جهت ارزیابی‌های مخزنی مهم و ضروری است. مطالعات مخازن کربناتی اغلب با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی صورت‌گرفته است. استفاده از نگار چاه‌پیمایی به‌جای استفاده از روش‌های آزمایشگاهی در کاهش زمان و هزینه بسیار به‌صرفه است. سازند‌های دالان-کنگان، به‌عنوان بزرگ‌ترین مخزن گاز غیرهمراه به دلیل تأثیر محیط رسوبی و فرایند‌های دیاژنزی ناهمگن و پیچیده هستند. باهدف غلبه بر ناهمگنی با استفاده از نگار صوتی، نمونه‌هایی از سازندهای کربناتی دالان-کنگان تهیه شد. در مجموع 87 مقطع نازک آهکی مورد ارزیابی سنگ‌نگاری، تجزیه‌وتحلیل‌ معمول مغزه و زمین‌شناسی قرار گرفت. به‌طور دقیق تخلخل، تراوایی، بافت رسوبی، نوع تخلخل و فرایند‌های دیاژنزی مشخص شدند. از چاه موردمطالعه نگارهای چاه‌پیمایی و صوتی نیز ثبت شد. بعد از کنترل کیفیت داده‌ها، نگار زمان صوتی ثبت شده به سرعت صوتی تبدیل شد. مدل‌سازی تخلخل-سرعت بر اساس رویکرد محیط مؤثر تفاضلی برای مقادیر مختلف نسبت ابعاد منافذ معادل انجام شد. تخلخل-سرعت نمونه‌های اندازه‌گیری شده در این مدل‌سازی مورداستفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد تخلخل‌های قالبی بزرگ‌ترین نسبت ابعاد را دارند. تخلخل‌های حفره‌ای، بین‌دانه‌ای و ریز تخلخل به ترتیب بیشترین نسبت ابعاد را بعد از تخلخل‌های قالبی دارند. تخلخل‌های قالبی و حفره‌ای به سبب کروی بودن و بالابودن نسبت ابعاد در تخلخل‌های یکسان، سرعت صوتی بیشتری نسبت به تخلخل‌های تخت و باریک دارند. از طریق شکل هندسی و نوع تخلخل و با استفاده از نگار صوتی، گونه‌های سنگی مشخص شدند که روند تغییرات تخلخل، تراوایی و فرایند‌های دیاژنزی اتفاق افتاده در مخازن دالان-کنگان را به‌خوبی نمایان کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of equivalent pore aspect ratio (EPAR) in detecting the pore types and determining rock types, Kangan and Dalan formations, Persian Gulf

نویسندگان [English]

 • Amin Soleimani 1
 • Vahid Tavakoli 2
1 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 School of Geology, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Carbonate reservoirs are very complex and heterogeneous. Overcoming heterogeneity is important and necessary for accurate reservoir characterization. Dalan-Kangan formations, as the largest non-associated gas reservoir of the world, are heterogeneous and complex due to the influence of the sedimentary environment and diagenesis processes. Carbonate reservoirs are routinely studied using laboratory data. The use of well logging instead of using laboratory methods is very cost-effective in reducing time and cost. To overcome the heterogeneity by acoustic log, samples of Dalan-Kangan carbonate formations were prepared. A total of 87 limestone thin sections were evaluated by petrography, routine core analysis, and sonic velocity. Porosity, permeability, sedimentary textures, pore types, and diagenetic processes were determined precisely. From the studied well, well logging and acoustic logs were also available. After data quality control, the acoustic log was converted to velocity. Velocity-porosity model was constructed based on the differential effective medium (DEM) approach for different values of equivalent pore aspect ratio (EPAR). The results show that moldic, vuggy, interparticle, and microporosity pores have the largest aspect ratio, respectively. Due to their spherical shape and high aspect ratio at the given porosity, moldic and vuggy pores have higher velocity than flat and narrow pores. Through the geometrical shape and pore type and by using the acoustic log, the rock types were determined. These rock types clearly showed the porosity evolution, permeability changes and diagenetic processes that have been occurred in Dalan-Kangan reservoirs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pore Facies
 • Dalan-Kangan
 • Sonic log
 • Diagenetic Process
 • differential effective medium (DEM)
 • Salih, M., J.J. Reijmer, and A. El-Husseiny, Diagenetic controls on the elastic velocity of the early Triassic Upper Khartam Member (Khuff Formation, central Saudi Arabia). Marine and Petroleum Geology, 2021. 124: p. 104823.
 • Geert, K., et al., Paleozoic stratigraphy and hydrocarbon habitat of the Arabian Plate. GeoArabia, 2001. 6(3): p. 407-442.
 • Aali, J., H. Rahimpour-Bonab, and M.R. Kamali, Geochemistry and origin of the world's largest gas field from Persian Gulf, Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2006. 50(3-4): p. 161-175.
 • Tavakoli, V., M. Naderi-Khujin and Z. Seyedmehdi, The end-Permian regression in the western Tethys: sedimentological and geochemical evidence from offshore the Persian Gulf, Iran. Geo-Marine Letters, 2018. 38 (2), p. 179 - 192
 • Kadkhodaie-Ilkhchi, A., H. Rahimpour-Bonab, and M. Rezaee, A committee machine with intelligent systems for estimation of total organic carbon content from petrophysical data: An example from Kangan and Dalan reservoirs in South Pars Gas Field, Iran. Computers & Geosciences, 2009. 35(3): p. 459-474.
 • Naderi-Khujin, M., V. Tavakoli, Composition, environment, and economic value of the Permian to Cretaceous coated grains from Zagros and the Persian Gulf International Journal of Sediment Research, 2023. 38 (3), p. 316 - 334
 • Tavakoli, V., Permeability's response to dolomitization, clues from Permian–Triassic reservoirs of the central Persian Gulf. Marine and Petroleum Geology, 2021. 123: p. 104723.
 • Iraj, P.T., et al., Quantitative analysis of geological attributes for reservoir heterogeneity assessment in carbonate sequences; a case from Permian–Triassic reservoirs of the Persian Gulf. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2021. 200: p. 108356.
 • Cantrell, D., et al., Depositional and diagenetic controls on reservoir quality: Example from the upper Cretaceous Mishrif Formation of Iraq. Marine and Petroleum Geology, 2020. 118: p. 104415.
 • Tavakoli, V., H. Rahimpour-Bonab, and B. Esrafili-Dizaji, Diagenetic controlled reservoir quality of South Pars gas field, an integrated approach. Comptes Rendus Geoscience, 2011. 343(1): p. 55-71.
 • Baron, M., et al., Evolution of hydrocarbon migration style in a fractured reservoir deduced from fluid inclusion data, Clair Field, west of Shetland, UK. Marine and Petroleum Geology, 2008. 25(2): p. 153-172.
 • Cerepi, A., J.-P. Barde, and N. Labat, High-resolution characterization and integrated study of a reservoir formation: the danian carbonate platform in the Aquitaine Basin (France). Marine and Petroleum Geology, 2003. 20(10): p. 1161-1183.
 • Stentoft, N., P. Lapinskas, and P. Musteikis, Diagenesis of Silurian reefal carbonates, Kudirka oilfield, Lithuania. Journal of Petroleum Geology, 2003. 26(4): p. 381-402.
 • Rahimpour-Bonab, H. and E. Aliakbardoust, Pore facies analysis: incorporation of rock properties into pore geometry based classes in a Permo-Triassic carbonate reservoir in the Persian Gulf. Journal of Geophysics and Engineering, 2014. 11(3): p. 035008.
 • Eberli, G.P., et al., Factors controlling elastic properties in carbonate sediments and rocks. The Leading Edge, 2003. 22(7): p. 654-660.
 • Anselmetti, F.S. and G.P. Eberli, The velocity-deviation log: a tool to predict pore type and permeability trends in carbonate drill holes from sonic and porosity or density logs. AAPG bulletin, 1999. 83(3): p. 450-466.
 • Karimpouli, S., et al., Application of probabilistic facies prediction and estimation of rock physics parameters in a carbonate reservoir from Iran. Journal of Geophysics and Engineering, 2013. 10(1): p. 015008.
 • Jaballah, J., et al., Physical properties of Cretaceous to Eocene platform-to-basin carbonates from Albania. Marine and Petroleum Geology, 2021. 128: 105022.
 • Matonti, C., et al., Distinct petroacoustic signature in heterozoan and photozoan carbonates resulting from combined depositional and diagenetic processes. Marine and Petroleum Geology, 2021. 128: p. 104974.
 • Hairabian, A., et al., Depositional facies, pore types and elastic properties of deep‐water gravity flow carbonates. Journal of Petroleum Geology, 2014. 37(3): p. 231-249.
 • Fournier, F., et al., The equivalent pore aspect ratio as a tool for pore type prediction in carbonate reservoirs. AAPG Bulletin, 2018. 102(7): p. 1343-1377.
 • Lai, J., et al., Review of diagenetic facies in tight sandstones: Diagenesis, diagenetic minerals, and prediction via well logs. Earth-Science Reviews, 2018. 185: p. 234-258.
 • Onalo, D., et al., Data-driven model for shear wave transit time prediction for formation evaluation. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2020. 10: p. 1429-1447.
 • Tavakoli, V., Carbonate Reservoir Heterogeneity: Overcoming the Challenges. Springer Nature, 2019.
 • Sadooni, F. and A. Alsharhan, Stratigraphy, lithofacies distribution, and petroleum potential of the Triassic strata of the northern Arabian plate. AAPG bulletin, 2004. 88(4): p. 515-538.
 • Edgell, H., Salt tectonism in the Persian Gulf basin. Geological Society, London, Special Publications, 1996. 100(1): p. 129-151.
 • Tavani, S., et al., Early Jurassic rifting of the Arabian passive continental margin of the Neo‐Tethys. Field evidence from the Lurestan region of the Zagros fold‐and‐thrust belt, Iran. Tectonics, 2018. 37(8): p. 2586-2607.
 • Al-Husseini, M.I., Origin of the Arabian Plate structures: Amar collision and Najd rift. GeoArabia, 2000. 5(4): p. 527-542.
 • Murris, R., Middle East: stratigraphic evolution and oil habitat. AAPG Bulletin, 1980. 64(5): p. 597-618.
 • Martin, A.Z., Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 2001. 6(3): p. 445-504.
 • Zamanzadeh, S.M., et al., Diagenetic factors controlling reservoir quality in the Faraghan Formation (Lower Permian), Darang Field, Southern Iran. Energy exploration & exploitation, 2011. 29(2): p. 109-128.
 • Craigie, N.W., P. Breuer, and A. Khidir, Chemostratigraphy and biostratigraphy of Devonian, Carboniferous and Permian sediments encountered in eastern Saudi Arabia: An integrated approach to reservoir correlation. Marine and Petroleum Geology, 2016. 72: p. 156-178.
 • Ghosh, N., et al., Catastrophic environmental transition at the Permian-Triassic Neo-Tethyan margin of Gondwanaland: Geochemical, isotopic and sedimentological evidence in the Spiti Valley, India. Gondwana Research, 2016. 34: p. 324-345.
 • Kroner, U., M. Roscher, and R.L. Romer, Ancient plate kinematics derived from the deformation pattern of continental crust: Paleo-and Neo-Tethys opening coeval with prolonged Gondwana–Laurussia convergence. Tectonophysics, 2016. 681: p. 220-233.
 • Spencer, C.J., R.A. Harris, and J.R. Major, Provenance of Permian–Triassic Gondwana Sequence units accreted to the Banda Arc in the Timor region: Constraints from zircon U–Pb and Hf isotopes. Gondwana Research, 2016. 38: p. 28-39.
 • Huang, Y., et al., Two-stage marine anoxia and biotic response during the Permian–Triassic transition in Kashmir, northern India: pyrite framboid evidence. Global and Planetary Change, 2019. 172: p. 124-139.
 • Sharland, P., et al., Arabian plate sequence stratigraphy. GeoArabia, spec Publ 2, gulf PetroLink. 2001, Oriental Press, Manama, Bahrain.
 • Insalaco, E., et al., Upper Dalan Member and Kangan Formation between the Zagros Mountains and offshore Fars, Iran: depositional system, biostratigraphy and stratigraphic architecture. GeoArabia, 2006. 11(2): p. 75-176.
 • Abdolmaleki, J., V. Tavakoli, and A. Asadi-Eskandar, Sedimentological and diagenetic controls on reservoir properties in the Permian–Triassic successions of Western Persian Gulf, Southern Iran. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2016. 141: p. 90-113.
 • Tavakoli, V. and A. Jamalian, Microporosity evolution in Iranian reservoirs, Dalan and Dariyan formations, the central Persian Gulf. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2018. 52: p. 155-165.
 • Kashfi, M., Geology of the Permian “Super‐Giant” gas reservoirs in the greater Persian Gulf area. Journal of Petroleum Geology, 1992. 15(3): p. 465-480.
 • Kashfi, M.S., Greater Persian Gulf permian–triassic stratigraphic nomenclature requires study. Oil and Gas Journal, 2000. 6: p. 36-44.
 • Esrafili‐Dizaji, B. and H. Rahimpour‐Bonab, A review of permo‐triassic reservoir rocks in the zagros area, sw iran: influence of the qatar‐fars arch. Journal of Petroleum Geology, 2013. 36(3): p. 257-279.
 • Liu, X., et al., Structural characteristics and main controlling factors on petroleum accumulation in Zagros Basin, Middle East. Journal of Natural Gas Geoscience, 2018. 3(5): p. 273-281.
 • Al-Husseini, M.I., Iran’s crude oil reserves and production. GeoArabia, 2007. 12(2): p. 69-94.
 • Darcy, H., Les fontaines publiques de la ville de Dijon: Exposition et application des principes à suivre et des formules à employer dans les questions de distribution d'eau: Ouvrage terminé par un appendice relatif aux fournitures d'eau de plusieurs villes, au filtrage des eaux et à la fabrication des tuyaux de fonte, de plomb, de tôle et de bitume. Vol. 2. 1856: V. Dalmont.
 • Flügel, E. and A. Munnecke, Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application. Vol. 976. 2010: Springer.
 • Dickson, J., Carbonate identification and genesis as revealed by staining. Journal of Sedimentary Research, 1966. 36(2): p. 491-505.
 • Dunham, R.J., Classification of carbonate rocks according to depositional textures.
 • Choquette, P.W. and L.C. Pray, Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates. AAPG bulletin, 1970. 54(2): p. 207-250.
 • Berryman, J.G., Single‐scattering approximations for coefficients in Biot’s equations of poroelasticity. The Journal of the Acoustical Society of America, 1992. 91(2): p. 551-571.
 • Mavko, G., T. Mukerji, and J. Dvorkin, The rock physics handbook. 2020: Cambridge university press.
 • Haghighat, N., et al., Permian–Triassic extinction pattern revealed by foraminifers and geochemical records in the central Persian Gulf, southern Iran. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2020. 543: p. 109588.
 • Xu, S. and M.A. Payne, Modeling elastic properties in carbonate rocks. The Leading Edge, 2009. 28(1): p. 66-74.