ارزیابی تحلیلی فرایند تولید ماسه در چاه های نفت و گاز مخزن آسماری میدان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 گروه آموزشی تونل و فضاهای زیرزمینی، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه آموزشی مکانیک سنگ، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 اداره مهندسی زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

به دلیل اهمیت مشکل تولید ماسه در مخازن هیدروکربوری ماسه‌‌سنگی، در این تحقیق به ارزیابی لایه‌های سازند آسماری میدان اهواز در چاه شماره 469 از منظر علل و ظرفیت بالقوه تولید ماسه و ارایه راهکار مناسب برای کاهش آن از دیدگاه ژئومکانیکی پرداخته شده است. ارزیابی، با استفاده از نرم‌افزار Techlog صورت گرفته است. پارامترهای مورد نیاز برای ساخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی مخزن از داده‌های موجود برآورد شده‌اند. معیار شکست موهر-کلمب با در نظر گرفتن اثر مقیاس برای حفره‌های مشبک‌کاری شده (Perforated) در شرایط تنشی غیر هیدرواستاتیک در نظر گرفته شده است. پس از ساخت مدل یک بعدی، نمودار افت فشار بحرانی (CDDP) در دو حالت چاه باز (Open Hole) و با حفره مشبک‌کاری شده ترسیم شده و نواحی مستعد تولید ماسه مشخص شده‌اند. لایه M2 به دلیل سستی، تخلخل و تراوایی چندین برابری نسبت به دیگر لایه‌ها، به عنوان یکی از مستعدترین نواحی تولید ماسه برای تحلیل حساسیت روی پارامترهای موثر انتخاب شده و تحلیل حساسیت بر اساس هندسه چاه، قطر غالب دانه‌های ماسه، شرایط تنش‌های میدانی و ویژگی‌های حفره مشبک‌کاری شده صورت گرفته است. با اندازه قطر غالب 200 میکرون برای ماسه‌های سازندی در ناحیه محتمل برای تولید ماسه، تحلیل حساسیت در چاه باز و حفره مشبک‌کاری شده، به ترتیب، در عمق 2822 و 2837 متری صورت گرفته است. فشار بحرانی ته چاهی (CBHP) و فشار بحرانی مخزن (CRP) در حفره مشبک‌کاری شده در راستای تنش افقی حداکثر با قطر حفره 0/4 اینچ، به ترتیب، 1898 و 2735 و در راستای عمود بر آن با قطر حفره 0/3 اینچ، به ترتیب، 861 و 2115 پوند بر اینچ مربع برآورد شده‌اند. با تعریف و تعیین زوایای انحراف انتقالی (TDA)، انحراف ایمن حداقل (MSDA) و جهت حفره بحرانی (CPOA) از روی تحلیل‌های حساسیت، روش طراحی نوینی برای عملیات مشبک‌کاری در مخازن درگیر با پدیده تولید ماسه ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Evaluation of Sand Production Process for Oil and Gas Wells in the Asmari Reservoir of the Ahwaz Field

نویسندگان [English]

 • Ali Sheikholeslam 1
 • Seyed-Mohammad Esmaeil Jalali 2
 • Ahmad Ramezanzadeh 3
 • Hasan Shojaei 4
1 Department of Rock Mechanics, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
2 Department of Tunnel and Underground Spaces, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
3 Department of Rock Mechanics, Faculty of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Semnan, Iran
4 Department of Geological Engineering, National Iranian South Oilfields Company, Ahwaz, Khuzestan, Iran
چکیده [English]

Due to the significance of the sand production (SP) issue in sandstone hydrocarbon reservoirs, the main objective of this study is to evaluate the Asmari formation layers along well No. 469 in the Ahwaz hydrocarbon field in terms of SP causes and its potential capacity to provide suitable solutions for its reduction from a geomechanical perspective. The evaluation was carried out using the Techlog software. The required parameters for constructing a one-dimensional geomechanical reservoir model were estimated from available data. The Mohr-Coulomb failure criterion was adopted considering the scale effect for perforated cavities under non-hydrostatic stress conditions. After constructing the one-dimensional model, the Critical DrawDown Pressure (CDDP) curve was plotted for both open hole and perforation completions, and the susceptible SP zones were identified. The M2 layer was selected as one of the most susceptible zones for SP sensitivity analysis due to its low strength, porosity, and permeability compared to other layers. The sensitivity analysis was conducted based on well geometry, formation rock properties, field stress conditions, and perforated cavity characteristics. The analysis was performed at depths of 2822 and 2837 meters in the open hole and the perforation completions, respectively, with a dominant sand diameter of 200 microns in the potential SP zone. The Critical Bottom Hole Pressure (CBHP) and the Critical Reservoir Pressure (CRP) were estimated to be 1898 and 2735 pounds per square inch, respectively, in the maximum horizontal stress direction with a 0.4-inch perforation diameter and 861 and 2115 pounds per square inch, respectively, in the direction perpendicular to the maximum horizontal stress direction with a 0.3-inch perforation diameter. By defining and determining Transitional Deviation Angle (TDA), Minimum Safe Deviation Angle (MSDA), and Critical Perforation Orientation Angle (CPOA) based on sensitivity analyses, a novel design approach for perforation operations in sand-prone reservoirs has been introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sand Production
 • Critical DrawDown Pressure
 • Asmari Reservoir
 • M2 layer
 • Unconsolidated Sand
 • Loose Sand
 • Techlog Software
[1]   Yi, X. (2003). Numerical and analytical modeling of sanding onset prediction. Doctor of Philosophy, Texas A&M University, Petroleum Enginereing.  https://hdl.handle.net/1969.1/369.
[2]   Subbiah, S.K., et al. (2021). Root cause of sand production and methodologies for prediction. Petroleum, 7 (3), 263-271.  https://doi.org/10.1016 /j.petlm.2020.09.007.
[3]   Hall, C.D., Jr. and W.H. Harrisberger. (1970). Stability of sand arches: A key to sand control. Journal of Petroleum Technology, 22 (07), 821-829.  https://doi.org/10.2118/2399-PA.
[4]   Antheunis, D., et al. (1976). Perforation collapse: Failure of perforated friable sandstones. (SPE-5750-MS).  https://doi.org/10.2118/5750-MS.
[5]   Nordgren, R.P. (1977). Strength of well completions. (ARMA-77-0236).  https://onepetro. org/ARMAUSRMS/proceedings-abstract /ARMA 77/All-ARMA77/ARMA-77-0236/128939.
[6]   Risnes, R., et al. (1982). Sand stresses around a wellbore. Society of Petroleum Engineers Journal, 22(06),883-898. https://doi.org/10.2118/9650-PA.
[7]   Bratli, R.K. and R. Risnes. (1981). Stability and failure of sand arches. Society of Petroleum Engineers Journal, 21 (02), 236-248.  https://doi. org/10.2118/8427-PA.
[8]   Geilikman, M.B., et al. (1994). Sand production as a viscoplastic granular flow. (SPE-27343-MS).  https://doi.org/10.2118/27343-MS.
[9]   Weingarten, J.S. and T.K. Perkins. (1995). Prediction of sand production in gas wells: Methods and gulf of mexico case studies. Journal of Petroleum Technology, 47 (07), 596-600.  https://doi.org/10.2118/24797-PA.
[10] Morita, N. (1994). Field and laboratory verification of sand-production prediction models. SPE Drilling & Completion, 9 (04), 227-235.  https://doi.org/10.2118/27341-PA.
[11] Bradford, I.D.R., et al. (1998). Benefits of assessing the solids production risk in a north sea reservoir using elastoplastic modelling. (SPE-47360-MS).  https://doi.org/10.2118/47360-MS.
[12] Rhett, D.W. and R. Risnes. (2002). Predicting critical borehole pressure and critical reservoir pore pressure in pressure depleted and repressurized reservoirs. (SPE-78150-MS).  https://doi.org/10.2118/78150-MS.
[13] Willson, S.M., et al. (2002). New model for predicting the rate of sand production. (SPE-78168-MS).  https://doi.org/10.2118/78168-MS.
[14] Palmer, I., et al. (2003). Predicting and managing sand production: A new strategy. (SPE-84499-MS).  https://doi.org/10.2118/84499-MS.
[15] Geilikman, M.B., et al. (1994). Fluid production enhancement by exploiting sand production. (SPE -27797-MS).  https://doi.org/10.2118/27797-MS.
[16] Geilikman, M.B. and M.B. Dusseault. (1997). Fluid rate enhancement from massive sand production in heavy-oil reservoirs. Journal of Petroleum Science and Engineering, 17 (1), 5-18.  https://doi.org/10.1016/S0920-4105(96)00052-6.
[17] van den Hoek, P.J. and M.B. Geilikman. (2003). Prediction of sand production rate in oil and gas reservoirs. (SPE-84496-MS).  https://doi.org/10.2 118/84496-MS.
[18] Papamichos, E., et al. (2001). Volumetric sand production model and experiment. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 25 (8), 789-808.  https://doi.org/1 0.1002/nag.154.
[19] Fjaer, E., et al. (2004). Modeling the rate of sand production. (ARMA-04-588).  https://onepetro. org/ARMANARMS/proceedings-abstract/ARMA 04/All-ARMA04/ARMA-04-588/117652.
[20] Fjær, E. and E. Papamichos. (2008). The variable rate of sand production captured by an analytical model. Perth (355-368). Perth: Australian Centre for Geomechanics.  https://doi.org/10.36487/ACG _repo/808_58.
[21] Papanastasiou, P. (2006). Cavity stability prediction method for wellbores. U.S. Patent. US 7,066,019 B1. Schlumberger Tech. Corp..  https ://patents.google.com/patent/US7066019B1/en.
[22] Subbiah, S., et al. (2008). Solving completion options for underground gas storage through geomechanics. (SPE-116409-MS).  https://doi.org /10.2118/116409-MS.
[23] Papamichos, E., et al. (2010). Hole stability of red wildmoor sandstone under anisotropic stresses and sand production criterion. Journal of Petroleum Science and Engineering, 72 (1), 78-92.  https://doi.org/10.1016/j.petrol.2010.03.006.
[24] Subbiah, S.K., et al. (2014). An innovative approach for sand management with downhole validation.  https://doi.org/10.2118/168178-MS.
[25] Gholami, R., et al. (2016). An analytical model to predict the volume of sand during drilling and production. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 8 (4), 521-532.  https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2016.01.002.
[26] Fuller, J., et al. (2017). Balancing productivity and sanding risk in weak sandstones through a size dependent approach. (ARMA-2017-0600).  https://onepetro.org/ARMAUSRMS/proceedings-abstract/ARMA17/All-ARMA17 /ARMA-2017-0 600/124454.
[27] Papanastasiou, P. and M. Thiercelin. (2011). Modeling borehole and perforation collapse with the capability of predicting the scale effect. International Journal of Geomechanics, 11 (4), 286-293.  https://doi.org/10.1061/(ASCE)GM.194 3-5622.0000013.
[28] Papamichos, E. and K. Furui. (2019). Analytical models for sand onset under field conditions. Journal of Petroleum Science and Engineering, 172 171-189.  https://doi.org/10.1016/j.petrol.201 8.09.009.
[29] Papamichos, E. (2020). Analytical models for onset of sand production under isotropic and anisotropic stresses in laboratory tests. Geomechanics for Energy and the Environment,  https://doi.org/10.1016/j.gete.2019.100149.
[30] Subbiah, S.K., et al. (2020). Sanding propensity prediction technology and methodology comparison.  https://doi.org/10.2118/203238-MS.
[31] Subbiah, S.K., et al. (2021). Development of new novel constitutive model for deep reservoir sandstone rock for sand production application. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1051 (1), 012093.  https://doi.org/10. 1088/1757-899X/1051/1/012093.
[32] Subbiah, S.K., et al. (2021). Managing sanding risk in sandstone reservoir through a new constitutive model.  https://doi.org/10.2118/2046 66-MS.
[33] Subbiah, S.K., et al. (2023). New numerical method for sand production propensity estimation.  https://doi.org/10.2118/213381-MS.
[34] Asadi, S. and A. Khaksar. (2022). Analytical and numerical sand production prediction calibrated with field data, example from high-rate gas wells.  https://doi.org/10.2118/210776-MS.
[35] Papamichos, E., et al. (2022). Comparison of sand onset and sand mass models in a field case. (ARMA-2022-0425).  https://doi.org/10.56952/A RMA-2022-0425.
[36] Sridhar, G., et al. (2022). Field equipment data system. WIPO. WO 2022/204723 A1.  https:// patents.google.com/patent/WO2022204723A1.
[38] Ghofrani, E. (2001). Reservoir quality assesment of asmari formation in the eastern part of ahvaz field. Master of Science, University of Tehran, Petroleum Geology.
[39] Mojoudi, M. (2001). Reservoir quality assesment of asmari formation in the western part of ahvaz field. Master of Science, University of Tehran, Petroleum Geology.
[40] National Iranian South Oilfields Company (NISOC). (2023).
[41] Fjaer, E., et al. (2021). Petroleum related rock mechanics.
[42] Ameen, M.S., et al. (2009). Predicting rock mechanical properties of carbonates from wireline logs (a case study: Arab-d reservoir, ghawar field, saudi arabia). Marine and Petroleum Geology, 26 (4), 430-444.  https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo. 2009.01.017.
[43] Schlumberger. (2015). Techlog pore pressure prediction and wellbore stability analysis workflow / solutions training.
[44] Schlumberger. (2019). Techlog. [2018.1].
[45] Griffith, A.A. (1921). Vi. The phenomena of rupture and flow in solids. Philosophical transactions of the royal society of london. Series A, containing papers of a mathematical or physical character, 221 (582-593), 163-198.  https://doi.org /10.1098/rsta.1921.0006.
[46] Zoback, M.D. (2007). Reservoir geomechanics.
[47] Terzaghi, K. (1923). Theoretical soil mechanics.
[48] Krief, M., et al. (1990). A petrophysical interpretation using the velocities of p and s waves (full-waveform sonic). The Log Analyst, 31 (06),  https://onepetro.org/petrophysics/article-abstract/ 170750 /A-Petrophysical-Interpretation-Using-the ?redirectedFrom=fulltext.
[49] Klimentos, T. (2003). Nmr applications in petroleum related rock-mechanics: Sand control, hydraulic fracturing, wellbore stability. (SPWLA-2003-HHH).  https://onepetro.org/SPWLAALS/pr oceedings-abstract/SPWLA-2003 /All-SPWLA-2 003/SPWLA-2003-HHH/27418.
[50] Thiercelin, M.J. and R.A. Plumb. (1994). Core-based prediction of lithologic stress contrasts in east texas formations. SPE Formation Evaluation, 9(04),251-258. https://doi.org/10.2118/21847-PA.
[51] Khaksar, A., et al. (2009). Rock strength from core and logs, where we stand and ways to go. (SPE-121972-MS). https://doi.org/10.2118/121972-MS.
[52] Teufel, L.W., et al. (1991). Effect of reservoir depletion and pore pressure drawdown on in situ stress and deformation in the ekofisk field, north sea. (ARMA-91-063).  https://onepetro.org/ARM AUSRMS/proceedings-abstract/ARMA91 /All-A RMA91/ARMA-91-063/130305.
[53] Hettema, M.H.H., et al. (2000). Production-induced compaction of a sandstone reservoir: The strong influence of stress path. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 3 (04), 342-347.  https://doi.org/10.2118/65410-PA.
[54] Ray, P., et al. (2014). Estimating sand production volume in oil and gas reservoir. (SPE-170814-MS).  https://doi.org/10.2118/170814-MS.
[55] Wong, T., et al. (1997). The transition from brittle faulting to cataclastic flow in porous sandstones: Mechanical deformation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 102 (B2), 3009-3025.  https://doi.org/10.1029/96JB03281.
[56] Morita, N. (2022). Geomechanics of sand production and sand control.
[57] Martin, A., et al. (2005-2007). Perforation. Schlumberger private seminar. Aberdeen, UK.
[58] Halliburton. Perforating solutions catalog.  https://www.halliburton.com/en/resources/perforating_solutions_catalog.
[60] Venkitaraman, A., et al. (2000). Perforating requirements for sand prevention. (SPE-58788-MS).  https://doi.org/10.2118/58788-MS.