کاربرد مدل‌های پیشرفته یادگیری ماشین جهت پیش بینی رخساره‌های سنگی در یکی از میدان‌های نفتی جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان هوش مصنوعی و رباتیکز، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد

4 دانشکده زمین شناسی دریایی، دانشگاه تونگ جی شانگهای چین

5 دپارتمان زمین شناسی گسترشی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده

هدف از این مطالعه استفاده از یادگیری ماشینی نظارت شده برای طبقه‌بندی رخساره‌های سنگی از لاگ‌های ژئوفیزیکی در چاه‌های بدون نمونه حفاری می‌باشد. برای این منظور از مجموعه داده چاه‌نگاری 7 چاه آموزشی یکی از میدان‌های نفتی جنوب ایران که شامل نگاره گاما طبیعی(SGR)، نگاره گاما اصلاح شده (CGR)، چگالی(RHOB) ، تخلخل نوترونی(NPHI)، کندی موج برشی(DTSM) و کندی موج طولی(DTCO) که مستقیما در تعیین رخساره‌های ژئومکانیکی تاثیر دارند به‌عنوان داده‌های مستقل و واحدهای طبقه بندی شده رخساره بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است. این مجموعه داده از عمق 3000 تا 4000 هزار متری زمین مربوط به سازند‌های آهکی ایلام و سروک (آهک بنگستان) تشکیل شده است. در مرحله اول این سازندها بوسیله روش‌های خوشه‌بندی هوش مصنوعی و مطالعات آزمایشگاهی به 5 رخساره تفکیک شده است. بعد از این مرحله از 8 روش یادگیری ماشین نظارت شده شامل Regression Logistic،K Nearest Neighbors ،Decision Tree ، Random Forest ، Gaussian NB، Gradient Boosting، Extra Trees و SVM جهت ساخت یک مدل مناسب بکار گرفته شد. مجموعه داده این چاه‌ها بوسیله هر یک از این الگوریتم‌ها مراحل آموزشی و آزمایشی جهت ساخت یک مدل مناسب بکار گرفته شد و برچسب‌های رخساره‌ها پیش‌بینی شد. جهت ارزیابی عملکرد مدل‌ها از چندین معیار ارزیابی شامل Accuracy،Precision ، F1-SCORE، و Recall بوسیله ماتریس درهم‌ریختگی و نمودارهای ROC استفاده شده است. از بین روش‌های مذکور الگوریتم Extra Trees Classifier، Gradient Boosting، K-Nearest Neighbors نتایج بهتری را نشان داده‌اند. در نهایت، عملکرد مدل جهت پیش‌بینی رخساره‌های سنگی چاه خارج از مدل یا چاه دیده نشده ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Advanced Machine Learning Models for Lithological Facies Prediction in a Southern Iranian Oilfield

نویسندگان [English]

  • Hamid Ghalibaf Mohammad abadi 1
  • Naser Hafezi Moghaddas 2
  • Elham Mahdipour 3
  • Mojtaba Hydarizad 4
  • Hossein Talebi 5
1 Department of AL and Robotics, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Computer Engineering Department, Khavaran Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
4 State Key Laboratory of Marine Geology, Tongji University, Shanghai, 200092, China
5 Department of Geological survey & Development, National Iranian South Oil Company, Iran
چکیده [English]

This study aims to employ supervised Advanced machine learning for the classification of lithological facies from geophysical log data in wells without drilling core samples. For this purpose, a dataset from seven wells in a training set from one of the oil fields in southern Iran has been utilized. This dataset includes natural gamma ray (SGR), corrected gamma ray (CGR), bulk density (RHOB), neutron porosity (NPHI), compressional wave slowness (DTSM), and shear wave slowness (DTCO), which directly influence the classification of geomechanical facies. These parameters are employed as independent variables, while lithological facies serve as the dependent variable for classification. This dataset pertains to depths ranging from 3000 to 4000 meters in the Ilam and Sarvak fractured limestone formations (Bangestan Limestone) of the subsurface. As the title suggests in this article, Initially, through artificial intelligence clustering methods and laboratory studies, these formations were categorized into five distinct lithological facies After this stage, eight supervised machine learning methods were employed, including Regression Logistic, K Neighbors Classifier, Decision Tree Classifier, Random Forest Classifier, Gaussian NB, Gradient Boosting Classifier, Extra Trees Classifier, and Support Vector Machine (SVM), to predict lithological facies in wells without existing classifications. The dataset of these wells underwent training and testing stages with each of these algorithms to construct an appropriate model.
As a result, facies labels were predicted. The performance of the models was evaluated using multiple metrics including Accuracy, Precision, F1-Score, and Recall through confusion matrices and ROC curves. The Extra Trees Classifier, Gradient Boosting Classifier, and K Neighbors Classifier showed superior results among these methods. Finally, the model's performance in predicting lithological facies of unseen or out-of-sample wells was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lithological facies Classifier Trees Extra F1-Score
  • Classifier Gradient Boosting
  • Classifier Random Forest
  • Confusion Matrix
  • ROC Plots
[1] Hall, B., (oct, 2016). Facies classification using machine learning. Lead. Edge 35 (10), 906–909. https://doi.org/10.1190/tle35100906.1
[2] Bestagini, P., Lipari, V., Tubaro, S., aug, (2017). A machine learning approach to facies classification using well logs. In: SEG Technical Program Expanded Abstracts 2017. Society of Exploration Geophysicists, pp. 2137–2142. https://doi.org/10.1190/ segam2017- 17729805.1.
[3] Ashraf, U., Zhu, P., Yasin, Q., Anees, A., Imraz, M., Mangi, H.N., Shakeel, S., (2019). Classification of reservoir facies using well log and 3D seismic attributes for prospect evaluation and field development: a case study of Sawan gas field, Pakistan. J. Petrol. Sci. Eng. 175, 338–351. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.12.060
[4] Ashraf, U., Zhang, H., Anees, A., Mangi, H.N., Ali, M., Ullah, Z., Zhang, X., (2020a). Application of unconventional seismic attributes and unsupervised machine learning for the identification of fault and fracture network. Appl. Sci. https://doi.org/ 10.3390/app10113864.
[5] Ali, M., Ma, H., Pan, H., Ashraf, U., Jiang, R., (2020). Building a rock physics model for the formation evaluation of the Lower Goru sand reservoir of the Southern Indus Basin in Pakistan. J. Petrol. Sci. Eng. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107461
[6] Asghar, S., Choi, J., Yoon, D., & Byun, J. (2020). Spatial pseudo-labeling for semi-supervised facies classification. Journal of Petroleum Science and Engineering, 195, 107834. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.107834
[7] Imamverdiyev, Y., & Sukhostat, L. (2019). Lithological facies classification using deep convolutional neural network. Journal of Petroleum Science and Engineering, 174, 216-228. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.11.023
[8] Babikir, I., Elsaadany, M., Sajid, M., & Laudon, C. (2022). Evaluation of principal component analysis for reducing seismic attributes dimensions: Implication for supervised seismic facies classification of a fluvial reservoir from the Malay Basin, offshore Malaysia. Journal of Petroleum Science and Engineering, 217, 110911. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110911
[9] Marco, I., John, F., Fred, J., 2021. Improving facies prediction by combining supervised and unsupervised learning methods: Journal of Petroleum Science and Engineering 200 (2021) 108300
[10] Muhammad Ali, A., Ren Jiang, B., Huolin Ma, A., Heping Pan, A., Khizar Abbas, C., Umar Ashraf, D., (2021). Machine learning – A novel approach of well logs similarity based on synchronization measures to predict shear sonic logs: Journal of Petroleum Science and Engineering 203 (2021) 108602
[11] Thiago Santi, B., Marcelo Kehl, D., Tiago, J., Girelli, F., Chemale, J., (2020). Evaluation of machine learning methods for lithology classification using geophysical data: Computers and Geosciences 139(2020)104475
[12] Song, C., Li, L., Li, K., (20201). Robust K-means algorithm with weighted window for seismic facies analysis: Journal of Geophysics and Engineering (2021) 18, 618–626. https://doi.org/10.1093/jge/gxab039.
[13] Dunham, W.M., Malcolm, A., Welford, J. K., (2020). Improved well log classification using semisupervised Gaussian mixture models and a new hyper-parameter selection strategy: Computers and Geosciences Volume 140, July 2020, 104501. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2020.104501.
[14] Xu, R., Puzyrev, V., Elders, C., Fathi Salmi, E., & Sellers, E. (2023). Deep semi-supervised learning using generative adversarial networks for automated seismic facies classification of mass transport complex. Computers & Geosciences, 180, 105450. https://doi.org/10.1016/j.c ageo.2023.105450.
[15] Bao, L., Zhang, J., Zhang, C., Guo, R., Wei, X., & Jiang, Z. (2023). A reliable Bayesian neural network for the prediction of reservoir thickness with quantified uncertainty. Computers & Geosciences, 178, 105409. https://doi.org/10.1016/j.c ageo.2023.105409.
[16] Lppolito, M., Ferguson, J., Jenson, F., (2021). Improving facies prediction by combining supervised and unsupervised learning methods. Journal of Petroleum Science and Engineering,Volume 200, May 2021, 108300. https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.108300.
[17] Ghalibaf, H., Ghafoori, M., Lashkaripoor, G.R., Hafezi Moghaddas, N.,(2020). Preparation of Zoning Maps for Cut-off Wall Using the Geotechnical parameters and Analytic Hierarchal Process (AHP). Case study: Sarroud Dam “Journal of Dam and Hydroelectric PowerPlant 7th Year / No. 26 / December 2020
[18] Ghalibaf, H., Hafezi Moghaddas, N., Lashkaripoor, G.R., Raoof G., Hossin T., (2022). Determination of geomechanical zones based on evaluation of Unsupervised Machine Learning algorithm methods “JOURNAL OF PETROLEUM GEOMECHANICS (JPG). (DOI): 10.22107/jpg.2022.329417.1158.
[19] Ghalibaf, H., Hafezi Moghaddas, N., Lashkaripoor, G.R., Raoof G., Hossin T., (2022). Estimation of Geomechanical Parameters, In Situ Stress Measurement Techniques, and Determination of Safe Mud Weight Windows Using Machine Learning Algorithm Methods “JOURNAL OF PETROLEUM GEOMECHANICS (JPG). 10.22107/JPG.2022.345905.1168
[20] Scikit Learn, (2020). K Nearest Neighbors Documentation, sklearn, viewed 20 April 2020,
[21] Scikit Learn, (2020), GridSearchCV Documentation, sklearn, viewed 20 April 2020,
[22] Mardani, R., (2020) https://github.com/mardani72/Facies-ClassificationMachine-Learning