بهینه سازی عملیات‌های حفاری از طریق مدیریت ریسک حفاری و طراحی مسیر چاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده بالادستی نفت شریف

2 دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشگاه صنعت نفت

چکیده

تلاش در جهت مدیریت ریسک­های حفاری می­تواند دستاوردهای قابل توجهی در جهتِ به حداقل رساندن هزینه­­ها و بهبود سرعت حفاری داشته باشد. هدف این مقاله بیان نحوه صحیح اجرای مراحل مدیریت ریسک حفاری در جهت بهینه­سازی عملیات است. شناسایی، ارزیابی و اولویت­­بندی مراحلی هستند که منجر به تشکیل ریسک فرم جامع حفاری می­شوند. در ریسک فرم جامع حفاری تمام ریسک­ها در کنار سازند محل وقوع، احتمال وقوع و شدّت تأثیر آن­ها به ترتیبِ ضریب چالش مرتب شده­اند. در مرحله­ی برنامه­ریزی، تمرکز این مطالعه بر روی جلوگیری از وقوع ریسک­ها در حفاری­های آینده است. به عنوان یک روش جدید در جهت دور ماندن از وقوع ریسک، با کمک گرفتن از روش زمین آماری کریجینگ، یک نقشه سه بُعدی از سرعت حفاری در تمام میدان تشکیل شد که در آن میزان سرعت حفاری در نقاط مختلف میدان و در عمق­های مختلف زمین نشان داده می­شود. این نقشه با نشان دادن تفاوت سرعت در نقاط مختلف، در حالی که به صورت ضمنی نقاط پُر ریسک و کم ریسک را نشان می­دهد، می­تواند برای تعیین مسیر بهینه چاه در حفاری­های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Aldred, W., Plumb, D., Bradford, I., Cook, J., Gholkar, V., Cousins, L., Minton, R., Fuller, J., Goraya, S. and Tucker, D. (1999). Managing drilling risk. Oilfield review, 11(2), pp.2-19.
Atkinson, J.W. (1957). Motivational determinants of risk-taking behavior. Psychological review, 64(6p1), p.359.
Bahari, A. and Seyed, A.B. (2007), January. Drilling Cost Optimization in Iranian Khangiran Gas Field. In International Oil Conference and Exhibition in Mexico. Society of Petroleum Engineers.
Baumann, C.E., Pesantes, E., Guerra, J., William, A. and Williams, H. (2012). Reduction of Perforating Gunshock Loads. SPE Drilling & Completion, 27(01), pp.65-74. SPE-143816-PA. http://dx.doi.org/10.2118/143816-PA.
Bourgoyne, A.T., Millheim, K.K., Chenevert, M.E. and Young, F.S. (1986). Applied drilling engineering.
Cayeux, E., Daireaux, B., Dvergsnes, E., Leulseged, A., Bruun, B. and Herbert, M. (2012). Advanced drilling simulation environment for testing new drilling automation techniques and practices. SPE Drilling & Completion, 27(04), pp.559-573. SPE-150941-PA. http://dx.doi.org/10.2118/150941- PA.
Dethlefs, J. and Chastain, B. (2012). Assessing Well-Integrity Risk: A Qualitative Model. SPE Drilling & Completion, 27(02), pp.294-302. SPE-142854-PA. http://dx.doi.org/10.2118/142854-PA.
Iversen, F., Gressgård, L.J., Thorogood, J., Balov, M.K. and Hepso, V. (2013). Drilling automation: Potential for human error. SPE Drilling & Completion, 28(01), pp.45-59. SPE-151474-PA. http://dx.doi.org/10.2118/151474-PA.
Johnston, E.H. (1995). Improved drilling performance and cost reduction through straight-hole-motor drilling in the Fort Worth basin. Journal of Petroleum Technology, 47(11), pp.966-969. SPE31160-PA. http://dx.doi.org/10.2118/31160-PA.
Kristiansen, T.G. and Flateboe, R. (2010). Sixty Days Ahead of Schedule: Reducing Drilling Risk at Valhall Using Computational Geomechanics. SPE Drilling & Completion, 25(04), pp.544-554. SPE119509-PA. http://dx.doi.org/10.2118/119509-PA.
Linchtenstern, A. (2013). Kriging methods in spatial statistics (Doctoral dissertation, Bachelor’s Thesis, Technische Universität München, Department of Mathematics, Germany).
Russell, K.A., Cockburn, C., McLure, R., Crawford, A., Davison, M., Jolley, S.J., Kazi, M., Koster, M. and McGrath, B. (2005). Improved drilling performance in troublesome environment. SPE Drilling & Completion, 20(03), pp.162-167. SPE-90373-PA. http://dx.doi.org/10.2118/90373-PA.
Tech report, Williams, R.C., Pandelios, G.J. and Behrens, S.G. (1999). Software Risk Evaluation (SRE)
Method Description. CMU/SEI-99-TR-029, version 2.0.
Tech report, (2000). Software Risk Management A Practical Guide. Department Of Energy (DOE). SQAS21.01.00 – 1999. http://cio.doe.gov/sqas.
Thomas, P.J. (2013). Methods for measuring risk-aversion: problems and solutions. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 459, No. 1, p. 012019). IOP Publishing.                                                                  Thomas, P.J. (2013). The importance of risk-aversion as a measurable psychological parameter governing risk-taking behaviour. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 459, No. 1, p. 012052). IOP Publishing.
Wackernagel, H. (2013). Multivariate geostatistics: an introduction with applications. Springer Science & Business Media.
Warren, T.M., Houtchens, B.D. and Madell, G. (2005). Directional drilling with casing. SPE Drilling & Completion, 20(01), pp.17-23. SPE-79914-PA. http://dx.doi.org/10.2118/79914-PA.
Webster, R. and Oliver, M.A. (2007). Geostatistics for environmental scientists. John Wiley & Sons.