‌بررسی اصلاح طراحی لوله‌های جداری با استفاده از تحلیل داده‌های حفاری در چاه‌های بنگستانی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

4 کارشناس طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین روش‌های تولید حداکثری از مخازن هیدروکربوری، طراحی مناسب چاه‌ها و لوله‌های جداری برای داشتن یک عملیات حفاری ایمن در بخش‌های حساس سازندها می‌باشد، که خود کمک شایانی در تولید سریعتر و طولانی مدت از مخزن می‌کند. قرارگیری برخی از مخازن نفتی از جمله مخزن بنگستان در بخش‌های عمیق‌تر زمین، باعث شده است که طراحی دقیق تری در اجرای جداره گذاری چاه‌های این مخزن در میادین مختلف صورت گیرد. در میدان مورد مطالعه، ابتدا سعی شده است با تحلیل داده های نمودار تصویری و اطلاعات حفاری شامل داده‌های هرزروی و وزن گل، شکستگی های میدان بطور جامع مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر درک بهتر و دقیق‌تر از گسترش شکستگی‌های موجود در مخزن، ارتباط آنها با مشکلات حفاری نیز بررسی شود و امکان تغییر طراحی لوله‌های جداری و محل قرارگیری هرچه صحیح‌تر آنها در چاه های بنگستانی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه حفاری این چاه‌ها و حداکثر وزن گل مورد نیاز برای حفاری هر حفره و وضعیت لوله‌های جداری نصب شده در چاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و چاه هایی که دارای مشکل بوده و در آنها طراحی متفاوتی از لوله‌های جداری بکار رفته است، تفکیک شدند. در این تحقیق رابطه بین مشکلات بوقوع پیوسته در چاه‌ها با سازندهایی که دارای بیشترین درصد مشکلات بودند، ارائه شد و نوع گل با وزن بکار برده شده برای حفاری سازندهای مشکل دار بررسی شده است. در نهایت با تعیین پراکندگی چاه‌های دارای مشکل در نواحی مختلف میدان، تراکم این چاه‌ها در هر ناحیه مشخص و مناطق مستعد از لحاظ بروز مشکل که منجر به تغییر طراحی لوله‌های جداری می‌شوند، مشخص و معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Han, G. (2011). Natural Fractures In Unconventional Reservoir Rocks: Identification, Characterization, And Its Impact to Engineering Design. 45th U.S. Rock Mechanics / Geomechanics Symposium,
Hu, C., Ai, C., Tao, F., Wang, F., & Yan, M. (2016). Optimization of Well Completion Method and Casing Design Parameters to Delay Casing Impairment Caused by Formation Slippage. SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition,
Nguyen, T. C., de Oliveira, R., Al-Safran, E., & Saasen, A. (2017). Casing-Design Optimization With CAML Technique and Drilling-Fluid Performance. SPE Drilling & Completion , 32 (03), 208-212. https://doi.org/10.2118/185951-pa
Omojuwa, E., Okoye, E., Ousseni, A., Odunuga, A., Osisanya, S., & Ahmed, R. (2010). Understanding the Influence of Rock Stresses on Wellbore Inclination in Salt Formations: A Well Planning Approach. Nigeria Annual International Conference and Exhibition,
Taheri, K. (2016). Prediction & Modeling of Mud Circulation Loss Using Geostatistical Methods In Asmari Reservoir, Gachsaran Oil Field Yazd University].
Taheri, K., & Mohammad Torab, F. (2017). Applying Indicator Kriging in Modeling of Regions with Critical Drilling Fluid Loss in Asmari Reservoir in an Oil Field in Southwestern Iran. Journal of Petroleum Research , 27(96-4), 91-104. https://doi.org/10.22078/pr.2017.2462.2140
Taheri, K., & Morshedy, A. H. (2017). Three-dimensional Modeling of Mud Loss Zones Using the Improved Gustafson-Kessel Fuzzy Clustering Algorithm (Case Study: One of the South-western Oil Fields). Journal of Petroleum Research , 27 (96-5), 82-97. https://doi.org/10.22078/pr.2017.2615.2208
Taheri, K., & Torab, F. M. (2017). Modeling Mud Loss in Asmari Formation Using Geostatistics in RMS Software Environment in an Oil Field in Southwestern Iran. Iranian Jurnal of Petroleum Geology, 11 (6), 1-10. http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/33820
Wang, H., & Samuel, R. (2016). 3D Geomechanical Modeling of Salt-Creep Behavior on Wellbore Casing for Presalt Reservoirs. SPE Drilling & Completion , 31(04), 261-272. https://doi.org/10.2118/166144-pa
Wang, S., Guo, X., Li, Y., Zhong, J., Hu, Y., Yang, Z., Guo, Y., Angelo, L. D., & Zhou, Y. (2010). A Geomechanical Approach to Enhancing Well Design And Increasing Drilling Performance In the Sichuan Xinchang Gas Field, China. 44th U.S. Rock Mechanics Symposium and 5th U.S.-Canada Rock Mechanics Symposium,
Wei, K., Zhang, H., Zhang, H., Guan, Z., & Xu, Y. (2014). Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods (TECHNICAL NOTE). International Journal of Engineering , 27(4), 659-666. https://www.ije.ir/article_72296_1cb22b76a80f025681ae69953ec6640c.pdf