‌بررسی اصلاح طراحی لوله‌های جداری با استفاده از تحلیل داده‌های حفاری در چاه‌های بنگستانی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

4 کارشناس طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین روش‌های تولید حداکثری از مخازن هیدروکربوری، طراحی مناسب چاه‌ها و لوله‌های جداری برای داشتن یک عملیات حفاری ایمن در بخش‌های حساس سازندها می‌باشد، که خود کمک شایانی در تولید سریعتر و طولانی مدت از مخزن می‌کند. قرارگیری برخی از مخازن نفتی از جمله مخزن بنگستان در بخش‌های عمیق‌تر زمین، باعث شده است که طراحی دقیق تری در اجرای جداره گذاری چاه‌های این مخزن در میادین مختلف صورت گیرد. در میدان مورد مطالعه، ابتدا سعی شده است با تحلیل داده های نمودار تصویری و اطلاعات حفاری شامل داده‌های هرزروی و وزن گل، شکستگی های میدان بطور جامع مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر درک بهتر و دقیق‌تر از گسترش شکستگی‌های موجود در مخزن، ارتباط آنها با مشکلات حفاری نیز بررسی شود و امکان تغییر طراحی لوله‌های جداری و محل قرارگیری هرچه صحیح‌تر آنها در چاه های بنگستانی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه حفاری این چاه‌ها و حداکثر وزن گل مورد نیاز برای حفاری هر حفره و وضعیت لوله‌های جداری نصب شده در چاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و چاه هایی که دارای مشکل بوده و در آنها طراحی متفاوتی از لوله‌های جداری بکار رفته است، تفکیک شدند. در این تحقیق رابطه بین مشکلات بوقوع پیوسته در چاه‌ها با سازندهایی که دارای بیشترین درصد مشکلات بودند، ارائه شد و نوع گل با وزن بکار برده شده برای حفاری سازندهای مشکل دار بررسی شده است. در نهایت با تعیین پراکندگی چاه‌های دارای مشکل در نواحی مختلف میدان، تراکم این چاه‌ها در هر ناحیه مشخص و مناطق مستعد از لحاظ بروز مشکل که منجر به تغییر طراحی لوله‌های جداری می‌شوند، مشخص و معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correction Investigating the Design of Casing Pipes Using Drilling Data Analysis in Bangestan Wells, One of the Oil Fields in the Southwest of Iran

نویسندگان [English]

  • Kioumars Taheri 1
  • Ali Nakhaee 2
  • Hossein Alizadeh 3
  • Mohsen Naseri Karimvand 4
1 Department of Mining and Metallurgy, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Petroleum Engineering, Faculty of Chemical Engineering, College of Engineering, Tehran University, Tehran, Iran
3 Master of Science in Design and Planning /Manager Asistance -Exploitation Geological, National Iranian South Oil Fields Company/ Ahwaz / Iran
4 Design and planning expert/ Manager Asistance -Exploitation Geological, National Iranian South Oil Fields Company, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Today is one of the most important methods of producing hydrocarbon reservoirs, Proper design of wells and casing pipes to have a safe drill operation in sensitive parts of the formations, which itself helps in the production of faster and more long-term storage from the reservoir. Occupation of some oil reservoirs, including the Bangestan reservoir, in deeper parts of the earth, the cause is which will have a more precise design in implementing the wells of this reservoir in different fields. In the field studied, First, we tried to analyze the image log data and the drill information includes the data mud loss and mud weight, fracture of the field is comprehensively studied in addition to a better and more accurate understanding of the expansion of fractures in the reservoir, investigate their relationship with drilling problems and possibility to change the design of the welded pipes and their location more accurately in Bangestan wells, it should be investigated. History of drilling these wells and maximum mud weight required to drill each hole and Condition of installed casing pipes in different wells were studied and wells that have problems and In them, a different design of the casing pipes is used, separated. In this research, the relationship between continuous problems in wells with formations with the highest percentage of problems, was presented and the type of mud with the weight used for drilling problematic formations has been investigated. Finally, by determining the distribution of wells with difficulty In different areas of the field, the density of these wells in each specific area and are areas susceptible to the problem which leads to a change in the design of the casing pipes, identified and introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casing Design
  • Fractures
  • Casing Pipe
  • Bangestan Reservoir
  • Change design
Han, G. (2011). Natural Fractures In Unconventional Reservoir Rocks: Identification, Characterization, And Its Impact to Engineering Design. 45th U.S. Rock Mechanics / Geomechanics Symposium,
Hu, C., Ai, C., Tao, F., Wang, F., & Yan, M. (2016). Optimization of Well Completion Method and Casing Design Parameters to Delay Casing Impairment Caused by Formation Slippage. SPE/IADC Middle East Drilling Technology Conference and Exhibition,
Nguyen, T. C., de Oliveira, R., Al-Safran, E., & Saasen, A. (2017). Casing-Design Optimization With CAML Technique and Drilling-Fluid Performance. SPE Drilling & Completion , 32 (03), 208-212. https://doi.org/10.2118/185951-pa
Omojuwa, E., Okoye, E., Ousseni, A., Odunuga, A., Osisanya, S., & Ahmed, R. (2010). Understanding the Influence of Rock Stresses on Wellbore Inclination in Salt Formations: A Well Planning Approach. Nigeria Annual International Conference and Exhibition,
Taheri, K. (2016). Prediction & Modeling of Mud Circulation Loss Using Geostatistical Methods In Asmari Reservoir, Gachsaran Oil Field Yazd University].
Taheri, K., & Mohammad Torab, F. (2017). Applying Indicator Kriging in Modeling of Regions with Critical Drilling Fluid Loss in Asmari Reservoir in an Oil Field in Southwestern Iran. Journal of Petroleum Research , 27(96-4), 91-104. https://doi.org/10.22078/pr.2017.2462.2140
Taheri, K., & Morshedy, A. H. (2017). Three-dimensional Modeling of Mud Loss Zones Using the Improved Gustafson-Kessel Fuzzy Clustering Algorithm (Case Study: One of the South-western Oil Fields). Journal of Petroleum Research , 27 (96-5), 82-97. https://doi.org/10.22078/pr.2017.2615.2208
Taheri, K., & Torab, F. M. (2017). Modeling Mud Loss in Asmari Formation Using Geostatistics in RMS Software Environment in an Oil Field in Southwestern Iran. Iranian Jurnal of Petroleum Geology, 11 (6), 1-10. http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/33820
Wang, H., & Samuel, R. (2016). 3D Geomechanical Modeling of Salt-Creep Behavior on Wellbore Casing for Presalt Reservoirs. SPE Drilling & Completion , 31(04), 261-272. https://doi.org/10.2118/166144-pa
Wang, S., Guo, X., Li, Y., Zhong, J., Hu, Y., Yang, Z., Guo, Y., Angelo, L. D., & Zhou, Y. (2010). A Geomechanical Approach to Enhancing Well Design And Increasing Drilling Performance In the Sichuan Xinchang Gas Field, China. 44th U.S. Rock Mechanics Symposium and 5th U.S.-Canada Rock Mechanics Symposium,
Wei, K., Zhang, H., Zhang, H., Guan, Z., & Xu, Y. (2014). Analysis of the Impact of Managed Pressure Drilling Technology on Current Casing Program Design Methods (TECHNICAL NOTE). International Journal of Engineering , 27(4), 659-666. https://www.ije.ir/article_72296_1cb22b76a80f025681ae69953ec6640c.pdf