بررسی آزمایشگاهی ماسه‌های کوارتزی ایران به منظور تولید پروپنت مورد استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی / بخش مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 بخش مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 دانشگاه شهید باهنر کرمان- بخش مهندسی نفت و گاز

چکیده

یکی از مهم ترین پارامترها در موفقیت عملیات شکست هیدرولیکی، انتخاب پروپنت مناسب می باشد. در این پژوهش عملکرد پروپنت‌ها باتوجه به پیشنهادهای ارائه شده توسط سازمان جهانی استاندارد و انستیتو نفت آمریکا و با استفاده از آزمایش‌های دانه-بندی، مقاومت خردایشی، کرویت و گردشدگی و دانسیته حجمی ارزیابی شده است. ده معدن ماسه کوارتزی در نقاط مختلف ایران به عنوان معادن هدف این مطالعه در نظر گرفته شد. از نمونه های اخذ شده، تعداد چهار نمونه ماسه کوارتزی از سه معدن کشور بدلیل دارا بودن ویژگی های اولیه پروپنت طبیعی برای مطالعات آزمایشگاهی نهایی انتخاب شدند.. پس از آزمایش های انجام شده مشخص شد از میان چهار نمونه، ماسه 40/20 کرمان پتانسیل مناسب برای استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی تا فشار تراکمی Psi3000 و نمونه 30/16 کرمان قابلیت استفاده به‌عنوان پروپنت تا فشار تراکمی Psi4000 را دارند. نمونه ملایر قابل استفاده در عملیات شکست هیدرولیکی نبوده و نمونه فیروزکوه فقط در چاه هایی با فشار تراکمی سازندکم‌تر از Psi1000 قابل استفاده است. درنهایت هدایت هیدرولیکی و تراوایی نمونه ها در فشارهای تراکمی مختلف، به‌وسیله سلول هدایت پذیری ساخته شده در این پژوهش اندازه گیری و تطابق خوبی با نتایج آزمایشات ابتدایی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها