اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین جلالی فر

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

depeng.uk.ac.ir/~jalalifar
jalalifaruk.ac.ir

دستیار سردبیر

حسن قاسم زاده

دکترای تخصصی مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/HasanGhasemzadeh
ghasemzadehkntu.ac.ir

مدیر مسئول

مجید نیکخواه

دکترای تخصصی مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S734
m.nikkhahshahroodut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

بهزاد تخم چی

دکترای تخصصی مهندسی اکتشاف معدن - نفت دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S057
tokhmechiut.ac.ir
023-32392204

حسین جلالی فر

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

depeng.uk.ac.ir/~jalalifar
jalalifaruk.ac.ir

وامق رسولی

دکترای تخصصی مهندسی نفت استاد ممتاز، دانشگاه داکوتای شمالی-آمریکا

www.uwyo.edu/petroleum/faculty-staff/rasouli/#:~:text=Dr.,his%20move%20to%20the%20States.
vrasouliuwyo.edu

محمد فاتحی مرجی

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/people/fatehi
mfatehiyazd.ac.ir

سیاوش قابزلو

دکترای مهندسی ژئوتکنیک استاد، دانشگاه ملی راه و پل فرانسه

ecoledesponts.fr/en/node/153837
siavash.ghabezlooenpc.fr

سیدعلی قریشیان امیری

دکترای ژئومکانیک دانشیار پژوهشی/ دانشگاه علم و صنعت نروژ

www.ntnu.edu/employees/seyed.amiri
seyed.amirintnu.no

محسن مسیحی

دکترای تخصصی مهندسی نفت استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~masihi/
masihisharif.edu

حسین معماریان

دکترای تخصصی زمین شناسی ساختاری استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/memarian
memarianut.ac.ir
021-82084230

مهدی موسوی

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~mmoosavi
mmoosaviut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی پاک

دکترای تخصصی مهندسی عمران (ژئوتکنیک) استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~pak/
paksharif.edu
02166164225

سید محمد اسماعیل جلالی

دکترای تخصصی مهندسی معدن- مکانیک سنگ استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S060
jalalismegmail.com
023-32300275

احمد رمضان زاده

دکترای تخصصی عمران (مکانیک سنگ) استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S325
aramezanzadehshahroodut.ac.ir
023-32392204 (2670)

مجید نبی بیدهندی

دکترای تخصصی ژئوفیزیک کاربردی استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnbhendi
mnbhendiut.ac.ir