کلیدواژه‌ها = اثر فشار جانبی
تأثیر تخلخل و فشار همه جانبه بر مکانیسم شکست هیدرولیکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 68-84

10.22107/jpg.2022.326868.1157

محمدرضا دریس عبداله پور؛ محمد صادق نیکخواه؛ حسین نادری؛ حسین جلالی فر