اثر تنش حرارتی بر فشار شکست و تنش های اصلی در فرآیند ایجاد شکست هیدرولیکی در محیط سنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشگاه ین المللی امام خمینی (ره)

10.22107/jpg.2021.253861.1127

چکیده

ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺎه ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﺗـﺎﺑﻊ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﻣﺨﺰﻧـﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاواﻳﻲ سنگ است. شکستگی ها نقش مهمی در تراوایی سنگ دارند. ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﺑﺘــﻮان در ﺳــﻨﮓ ﻣﺨــﺰن ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫـﺎی ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد ﺗﺮاواﻳـﻲ آن ﺑـﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺷــﻜﺎﻓﺖ ﻫﻴــﺪروﻟﻴﻜﻲ مهم ﺗــﺮﻳﻦ روشی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایجاد ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﭼﺎه ﻫﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. در این تحقیق چاه نفت و محیط اطراف آن که در یک مخزن کربناته در مناطق نفت خیز جنوب حفر شده در دو حالت بدون ایجاد تنش حرارتی و با در نظر گرفتن تنش حرارتی از طریق نرم افزار Abaqus مدلسازی می شود و اثر تنش حرارتی روی فشار شکست بررسی می شود. در نهایت پس از حل مدل فشار شکست بدست می آید و اثر تنش حرارتی روی فشار شکست بررسی می شود. نتایج نشان می دهد با ایجاد تنش حرارتی می توان فشار شکست در عملیات شکست هیدرولیکی را کاهش داد. برای صحت سنجی مدلسازی عددی از داده های فشار شکست هیدرولیکی که از روش آزمایشگاهی بدست آمده اند، کمک گرفته شد و نتایج مدلسازی عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها