بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک داتشگاه صنعتی شاهرود
 • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • تقی‌پور، مجید [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

 • شاد، سعید [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
 • شاکری، هادی [1] دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز، تبریز، ایران
 • شمس، اصغر [1] انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه هریوت وات انگلستان

ص

ط

ع

غ

ف

ق

 • قاسم زاده، حسن [1]
 • قاسم زاده، حسن [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گرایش مکانیک خاک و پی در دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
 • قاسم زاده، حسن [1] دانشکده‌ی مهندسی عمران، گروه خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
 • قوامی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

ک

گ

 • گلوآگوئن، اروان [1] مرکز آب زمین محیط زیست، موسسه ملی تحقیقات علمی، دانشگاه کبک، کبک، کانادا

ل

م

ن

و

ی

D

G

H

T

 • Tokhmechi، Behzad [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران