بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک داتشگاه صنعتی شاهرود
  • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
  • تقی‌پور، مجید [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

  • شاد، سعید [1] دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
  • شمس، اصغر [1] انستیتو مهندسی نفت، دانشگاه هریوت وات انگلستان

ص

ط

ع

غ

ف

ق

ک

گ

  • گلوآگوئن، اروان [1] مرکز آب زمین محیط زیست، موسسه ملی تحقیقات علمی، دانشگاه کبک، کبک، کانادا

ل

م

ن

و

ی

D

G

H

T

  • Tokhmechi، Behzad [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران