بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

  • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده معدن نفت و ژئوفیزیک داتشگاه صنعتی شاهرود
  • تخم چی، بهزاد [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
  • تقی‌پور، مجید [1] گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

ف

ق

  • قاسم زاده، حسن [1]
  • قاسم زاده، حسن [1] دانشکده‌ی مهندسی عمران، گروه خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
  • قاسم زاده، حسن [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گرایش مکانیک خاک و پی در دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
  • قوامی، رضا [1] عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

ک

گ

  • گلوآگوئن، اروان [1] مرکز آب زمین محیط زیست، موسسه ملی تحقیقات علمی، دانشگاه کبک، کبک، کانادا

ل

م

ن

و

ی

D

G

H

T

  • Tokhmechi، Behzad [1] دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران