نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت (JPG) - اهداف و چشم انداز