فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ی علمی ژئومکانیک نفت

فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ی علمی ژئومکانیک نفت

بدینوسیله به اطلاع میرساند نشریه ژئومکانیک نفت در نظر دارد شماره ویژه مقالات لاتین را خارج از نوبت و در اسرع وقت منتشر نماید. در همین راستا از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه ژئومکانیک نفت دعوت میگردد تا نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در زمینه‌هایی نظیر فیزیک سنگ، بررسیهای لرزه ای و میکرولرزه ای، آزمونهای آزمایشگاهی و برجا، روابط تحلیلی و مدلهای رفتاری، مدلسازی ژئومکانیکی، کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف، کاربرد ژئومکانیک در حفاری، کاربرد ژئومکانیک در تولید و موضوعات خاص در ژئومکانیک را به زبان لاتین به این نشریه ارسال نمایند تا پس از انجام فرآیند داوری، خارج از نوبت در شماره ویژه انگلیسی منتشر گردد.