فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ی علمی – پژوهشی ژئومکانیک نفت

فراخوان پذیرش مقاله انگلیسی در نشریه‌ی علمی – پژوهشی ژئومکانیک نفت

بدینوسیله به اطلاع میرساند نشریه ژئومکانیک نفت در نظر دارد شماره ویژه مقالات لاتین را خارج از نوبت و در اسرع وقت منتشر نماید. در همین راستا از کلیه پژوهشگران، اساتید و دانشجویان فعال در حوزه ژئومکانیک نفت دعوت میگردد تا نتایج تحقیقات و پژوهشهای خود در زمینه‌هایی نظیر فیزیک سنگ، بررسیهای لرزه ای و میکرولرزه ای، آزمونهای آزمایشگاهی و برجا، روابط تحلیلی و مدلهای رفتاری، مدلسازی ژئومکانیکی، کاربرد ژئومکانیک در اکتشاف، کاربرد ژئومکانیک در حفاری، کاربرد ژئومکانیک در تولید و موضوعات خاص در ژئومکانیک را به زبان لاتین، حداکثر تا 15مرداد 1400 به این نشریه ارسال نمایند تا پس از انجام فرآیند داوری، خارج از نوبت در شماره ویژه انگلیسی منتشر گردد.