اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسین جلالی فر

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استاد، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/hojalali
jalalifaruk.ac.ir

دستیار سردبیر

احمد رمضان زاده

دکترای تخصصی مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S325
aramezanzadehshahroodut.ac.ir
023-32392204 (2670)

مدیر مسئول

مجید نیکخواه

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S734
m.nikkhahshahroodut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

حسین معماریان

دکتری تخصصی زمین شناسی ساختاری استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/memarian
memarianut.ac.ir
021-82084230

مجید نبی بیدهندی

دکتری تخصصی ژئوفیزیک کاربردی استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mnbhendi
mnbhendiut.ac.ir

محسن مسیحی

دکتری تخصصی مهندسی نفت استاد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~masihi/
masihisharif.edu

علی پاک

دکتری تخصصی مهندسی عمران (ژئوتکنیک) استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

sharif.edu/~pak/
paksharif.edu
02166164225

مهدی موسوی

دکتری تخصصی مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~mmoosavi
mmoosaviut.ac.ir

بهزاد تخم چی

دکترای تخصصی مهندسی اکتشاف معدن - نفت دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S057
tokhmechiut.ac.ir
023-32392204

محمد فاتحی مرجی

دکترای تخصصی مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه یزد

www.yazd.ac.ir/university/faculties/i/8919
mohammad.fatehigmail.com

وامق رسولی

دکتری تخصصی مهندسی نفت استاد، دانشگاه داکوتای شمالی-آمریکا

und.edu/faculty/vamegh.rasouli
vamegh.rasouliund.edu

سید محمد اسماعیل جلالی

دکترای تخصصی مهندسی معدن- مکانیک سنگ دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S060
jalalismegmail.com
023-32300275

مجید نیکخواه

دکترای تخصصی مکانیک سنگ استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S734
m.nikkhahshahroodut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

ابوالقاسم کامکار روحانی

دکتری تخصصی ژئوفیزیک دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و زئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S130
kamkarryahoo.com

کارشناس نشریه

مریم صادقی

کارشناسی ارشد مهندسی معدن، گرایش ژئومکانیک نفت ویراستار ادبی و کارشناس فنی، نشریه علمی-پژوهشی ژئومکانیک نفت

m.sadeghi7544gmail.com