نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت (JPG) - نمایه نویسندگان