نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت (JPG) - فرایند پذیرش مقالات