تأثیر تخلخل و فشار همه جانبه بر مکانیسم شکست هیدرولیکی با استفاده از روش های آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.22107/jpg.2022.326868.1157

چکیده

فرآیند شکست هیدرولیکی یکی از مهم ترین فنّاوری های قابل استفاده برای افزایش میزان بهره برداری و تولید
از میدان های نفتی و گازی با تراوایی پایین می باشد. با توجه به هزینه ی بالای شکست هیدرولیکی، بایستی
قبل از انجام این عملیات، مطالعات لازم و کافی در خصوص خواص سنگ و سیال و میدان تنش های حاکم
در اعماق زمین صورت گیرد. به این منظور در این تحقیق با استفاده از نمونه های مصنوعی در آزمایشگاه، اثر تخلخل بر فشار شکست،
نوع ترک و همچنین تأثیر فشار های جانبی مختلف بر عملیات شکست برسی گردید. برسی های انجام شده نشان داد که با افزایش فشار
جانبی فشار شکست بالاتر رفته و در فشار جانبی بالاترک از حالت قائم منحرف می شود. همچنین با افزایش تخلخل برای نمونه های
15 و 13 درصد فشار شکست هیدرولیکی در فشار همه جانبه ی 2 مگاپاسکال به ،19 ، به ترتیب به میزان 20 R و 40 R30 -R20-R10
، 20 و 12 درصد و در فشار همه جانبه ی 5 مگاپاسکال 35 ،25 ، 20 و 19 درصد، در فشار همه جانبه ی 3 مگاپاسکال 33 ،22 ، ترتیب 37
20 و 20 درصد کاهش دارد که در فشار جانبی های بالاتر این تأثیر کم تر می باشد

کلیدواژه‌ها