پیاده سازی الگوریتم نوین "جایگزین بهینه سازی شده شبیه‌ساز" در علوم زمین مطالعه موردی: "تطابق تاریخچه" در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نفت

2 دانشکده معدن و نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

اخیراً "مدل‌های جایگزین" و معادلات ریاضی به‌جای مدل مخزن واقعی در برخی از حوزه‌های علوم زمین مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه، سعی شده است با بهره­گیری از دانش "مدل جایگزین بهینه­سازی شده"، یکی از مهم‌ترین مراحل شناخت دقیق پارامترهای اصلی مخازن در "تطابق تاریخچه" با هدف زمان اجرای کمتر و شتاب بخشی به شبیه‌سازی انجام گیرد. در این مقاله جدیدترین رویکرد مدل جایگزین برای تطابق تاریخچه خودکار در یک میدان بزرگ در جنوب ایران با 14 چاه با متغیرهای پاسخ‌های (تولید نفت، فشار ته چاه و فشار میانگین) استفاده شده است. روشی که به عنوان مدل پروکسی استفاده شده است، ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات است و برای نمونه­گیری اولیه روش CCF بکار گرفته شد. سپس برای پروکسی ساخته شده با استفاده از دو روش نوین بهینه­سازی، الگوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی ‌‌ازدحام ذرات، بهینه­سازی انجام شد. روش کار استفاده شده در این مقاله کدنویسی و برنامه‌نویسی در متلب و لینک آن با یکی از مهم‌ترین نرم­افزارهای شبیه­ساز مخزن (اکلیپس) برای بررسی و نهایی‌سازی ‌‌پارامترها بود. در نتیجه، ساخت مدل پروکسی با استفاده از 1086 نمونه برای مجموعه داده‌های آموزشی و آزمایشی موفق عمل کرد. همچنین الگوریتم GA نتایج بهتری نسبت به PSO برای یافتن بهترین راه حل ارائه کرد.

کلیدواژه‌ها