ارائه روابط بهبود یافته برای روندهای تراوایی-تخلخل سنک با استفاده از فیزیک سنگ رقومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن،دانشکده مهندسی،دانشگاه زنجان،ایران

2 گروه مهندسی معدن،دانشگاه زنجان،ایران

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی و بهبود روندهای فرکتالی تراوایی است. برای این کار دو نمونه 3بعدی رقومی از ماسه سنگ بنتهیمر و کربنات استیلادس با دو رفتار فرکتالی متفاوت از هم انتخاب شدند. نتایج اولیه نشان داد که رابطه کوزنی-کارمن برای ارزیابی روند تراوایی در این نمونه ها مناسب نیست. از این رو، از رابطه عمومی فرکتالی تراوایی استفاده شد و ثابتهای این رابطه با الگوریتم برازش منحنی بدست آمد. نتایج نشان داد که با وجود آن که این رابطه ممکن است برای تخمین تراوایی یک نمونه مناسب باشد، اما رابطه مناسبی به عنوان روند تراوایی به شمار نمیآید. این امر به علت آن است که ثابتهای این رابطه که همان ابعاد فرکتالی هستند، متغیر و تابعی از تغییرات تخلخلاند. برای بهبود این رابطه، ابتدا تابعیت ابعاد و ضرایب فرکتالی با تخلخل بررسی شد. سپس یک رابطه بهبود یافته با توابع جدید پیشنهاد گردید.
نتایج حاکی از آن است که نه تنها تابعیت ابعاد و ضرایب فرکتالی با تخلخل به درستی حفظ شده است، بلکه با توجه به رفتار فرکتالی متفاوت این دو نمونه، دو روند متفاوت از هم بدست میآید. مقایسه این روندها با روند کوزنی-کارمن بیان کننده دقت و کارایی بالاتر این رابطه است.

کلیدواژه‌ها