‌بررسی اصلاح طراحی لوله‌های جداری با استفاده از تحلیل داده‌های حفاری در چاه‌های بنگستانی یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی نفت / معاونت زمین شناسی گسترشی / شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز / ایران

2 استادیار انستیتو مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

4 کارشناس طراحی و برنامه ریزی/ معاونت زمین شناسی گسترشی/ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب/ اهواز/ ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین روش‌های تولید حداکثری از مخازن هیدروکربوری، طراحی مناسب چاه‌ها و لوله‌های جداری برای داشتن یک عملیات حفاری ایمن در بخش‌های حساس سازندها می‌باشد، که خود کمک شایانی در تولید سریعتر و طولانی مدت از مخزن می‌کند. قرارگیری برخی از مخازن نفتی از جمله مخزن بنگستان در بخش‌های عمیق‌تر زمین، باعث شده است که طراحی دقیق تری در اجرای جداره گذاری چاه‌های این مخزن در میادین مختلف صورت گیرد. در میدان مورد مطالعه، ابتدا سعی شده است با تحلیل داده های نمودار تصویری و اطلاعات حفاری شامل داده‌های هرزروی و وزن گل، شکستگی های میدان بطور جامع مورد بررسی قرار گیرد تا علاوه بر درک بهتر و دقیق‌تر از گسترش شکستگی‌های موجود در مخزن، ارتباط آنها با مشکلات حفاری نیز بررسی شود و امکان تغییر طراحی لوله‌های جداری و محل قرارگیری هرچه صحیح‌تر آنها در چاه های بنگستانی مورد بررسی قرار گیرد. تاریخچه حفاری این چاه‌ها و حداکثر وزن گل مورد نیاز برای حفاری هر حفره و وضعیت لوله‌های جداری نصب شده در چاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و چاه هایی که دارای مشکل بوده و در آنها طراحی متفاوتی از لوله‌های جداری بکار رفته است، تفکیک شدند. در این تحقیق رابطه بین مشکلات بوقوع پیوسته در چاه‌ها با سازندهایی که دارای بیشترین درصد مشکلات بودند، ارائه شد و نوع گل با وزن بکار برده شده برای حفاری سازندهای مشکل دار بررسی شده است. در نهایت با تعیین پراکندگی چاه‌های دارای مشکل در نواحی مختلف میدان، تراکم این چاه‌ها در هر ناحیه مشخص و مناطق مستعد از لحاظ بروز مشکل که منجر به تغییر طراحی لوله‌های جداری می‌شوند، مشخص و معرفی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها