مطالعه آزمایشگاهی اثر افزایه های کنترل هرزروی بر روی احتمال گیر کردن تفاضلی: مطالعه موردی گل های پایه نمکی اشباع و لیگنوسولفوناتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده معدن و متالورژی

چکیده

حضور سازندهای متخلل کم فشار در هنگام حفاری، یکی از عوامل موثر بر زیاد شدن ضخامت کیک گل در دیواره چاه می باشد. این عامل باعث شدت یافتن احتمال بروز گیر اختلاف فشاری در چاه خواهد شد. از آنجا که افزایه های فراوانی جهت کنترل هرز روی سیالات مورد استفاده قرار می گیرد در این مطالعه سعی داریم تا اثر استفاده از این افزایه ها را در کنترل افت صافاب مورد مطالعه قرار دهیم. جهت این امر دو سیال مطرح در صنعت حفاری را انتخاب و اثر افزایه های مذکور را در آنها مورد مطالعه قرار داده ایم. اثر این نوع افزایه ها در سیالات لیگنوسولفوناته و سیالات پایه نمکی اشباع به کمک دستگاه بررسی خواص کیک گل و فیلتر پرس مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی مشکلات افت صافاب و گیر اختلاف فشاری در گل‌های پایه نمکی اشباع نسبت به گل‌های لیگنوسولفوناتی و گل‌های مقاله مرجع بیشتر است. در ضمن این طور به نظر می‌رسد که شکل هندسی افزایه در کنترل هرزروی و همچنین کاهش احتمال گیر اختلاف فشاری موثر باشد. در مورد افزایه‌های مورد آزمایش هم افزایه پوست گردو و افزایه سلفون به ترتیب بهترین کاهنده‌های افت صافاب و احتمال گیر اختلاف فشاری در گل‌های پایه نمکی اشباع و افزایه‌های میکا و خاک اره به ترتیب بهترین کاهنده‌های افت صافاب و احتمال گیر اختلاف فشاری در گل‌های لیگنوسولفوناتی بودند.

کلیدواژه‌ها