روش نوین استخراج مدل شبکه حفرات از تصاویر سی‌تی‌اسکن سه‌بعدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نفت، شریف، تهران، ایران

2 دپارتمان مهندسی شیمی و نفت/ دانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران

چکیده

هندسه‌ی سنگ مخزن یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در آنالیز خواص ایستا و پویا در سنگ مخزن است. از تصاویر سی‌تی‌اسکن برای به بصری-سازی هندسه‌ی داخلی سنگ مخزن استفاده می‌شود. این تصاویر به صورت مستقیم برای انجام محاسبات مناسب نیستند. مدل‌های شبکه‌ حفرات برای تبدیل این هندسه به مختصات ریاضی استفاده می‌شود. استخراج این مدل‌ها از تصاویر سی‌تی‌اسکن با استفاده از روش‌های آماری- احتمالی مبتنی بر پردازش تصویر مانند روش بزرگترین کره اصلاح‌شده انجام می‌شود. در این مطالعه روش‌های جدید برای استخراج مدل شبکه حفرات و نحوه‌ی اتصال حفرات ارائه‌شده است. نحوه‌ی اتصالات مبتنی بر آستانه‌ی احتمال احاطه گلوگاه مشخص می‌شود. در این روش پارامترهای استاتیک هندسی سنگ ازجمله تخلخل ناحیه‌ای، شاخص همگنی سنگ از جهت ساختاری، توزیع و میانگین اندازه حفرات و عدد کئوردیناسیون (هم‌آرایی) محاسبه می‌شود. در پایان با استفاده از تصویر مربوط به نمونه‌ی مصنوعی سیلیکا، نتایج حاصل از روش پیشنهادی با نتایج روش بزرگترین کره اصلاح‌شده، مقایسه شده است. انطباق خوبی میان نتایج مدل حاصل از روش توسعه داده‌شده با مدل مذکور مشاهده شده است. همچنین مدل شبکه حفرات استخراج‌شده از نمونه‌های ماسه‌سنگی، کربناتِ و سنگ‌های مصنوعی به همراه نمودار شاخص همگنی آن‌ها ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها