ارائه استراتژی شناسایی و مدلسازی توامان شکستگی ها به کمک نمودار FMI و داده های لرزه ایی در فرایند زون بندی مخزن در یکی از میادین جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

3 شرکت نفت فلات قاره ایران

چکیده

شکستگی از مهم‌ترین ویژگی‌های ژئومکانیکی در مخازن کربناته شکافدار است که تعیین محل چاه‌های تولیدی و متعاقب آن برنامه تولید از میدان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان داده‌های لرزه‌ای، چاه نمودارهای تصویری، آزمایشات چاه و داده‌های آنالیز مغزه می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در این بین چاه نمودارهای تصویری مانند نمودار ریز تصویر سازند (FMI) با قدرت تفکیک بالا در آشکارسازی شکستگی‌ها، می‌توانند در مدل کردن شکستگی‌های مخزن مؤثر واقع شوند. با این حال در شرایط پیش از تولید در میدان، نمودارهای FMI ممکن است دارای تعداد و توزیع مناسب نباشند. لذا استفاده از اطلاعات با سطح پوشش بالا می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده که این نقیصه با مدل‌سازی توامان شکستگی‌ها در داده‌های لرزه‌ای و FMI برطرف شده و مدل بدست آمده توسط داده‌های لرزه‌ای به کمک داده‌های FMI کنترل شود. این استراتژی بر روی داده‌های یکی از میادین ایران در خلیج فارس پیاده گردید. بدین ترتیب ابتدا شکستگی‌ها به کمک الگوریتم مورچگان بر روی داده‌های لرزه‌ای مدل گردید. سپس با استفاده از نمودارهای FMI شکستگی‌های موجود در سازند سورمه در دو چاه، شناسایی شد و مدل اولیه تهیه گردید. سپس با استفاده از داده‌های مربوط به شکستگی‌ها، نمودار تجمعی و نمودار شدت شکستگی تهیه شد. با توجه به میزان شدت شکستگی‌ها در یک فاصله از عمق و تغییرات شیب نمودار تجمعی، زون بندی مبتنی بر شکستگی در محدوده مخزن انجام گرفت. با توجه به تفاوت قدرت تفکیک در داده‌های لرزه‌ای و چاه، جهت مدل‌سازی توامان، بزرگ‌نمایی نمودار شدت شکستگی در چاه مورد مطالعه صورت گرفت و چهار زون مختلف شکستگی در سازند مخزنی شناسایی شد. در این بین زون شکستگی 2 در یک محدوده از مخزن و زون 4 در محدوده دیگری که دارای بیشترین شدت شکستگی بودند به‌عنوان زون‌های هدف برای مطالعات آتی تولید و بهره‌برداری پیشنهاد گردیدند.

کلیدواژه‌ها