دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-75 
مطالعه آزمایشگاهی اثر ذرات LCM بر گرادیان شکست سازند جهت بهبود مقاوم‌سازی دیواره‌ی چاه

صفحه 60-75

10.22107/jpg.2022.306727.1154

سید مرتضی میرعباسی؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ فریدرضا بیگلری؛ محسن کرمی؛ علیرضا نصیری