دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 1-79 
مدل سازی ژئومکانیکی برای شناسایی مشکلات یکپارچگی چاه

صفحه 48-55

10.22107/jpg.2022.224711.1119

محمد عنایتی نجف آبادی؛ سعید نیکوسخن؛ سیده حسنا طالبیان؛ احمد فهیمی فر