دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1396 
تعیین قابلیت حفاری سنگ مخزن براساس نرخ نفوذ حفاری در یک چاه نفت در جنوب غرب ایران

صفحه 22-39

10.22107/jpg.2017.54591

محمد انه منگلی؛ احمد رمضان زاده؛ بهزاد تخم چی؛ عبدالله ملقب؛ آرام محمدیان