مطالعه مقایسه ای معیار شکست به منظور تعیین پنجره ایمن وزن گل در یکی از چاه‌های نفت جنوب غرب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود، سمنان، ایران

2 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود، ایران

3 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، شاهرود، ایران

10.22107/jpg.2021.233743.1124

چکیده

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻨﺠﺮه وزن ﮔﻞ ایمن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎهش رﯾﺴﮏ هرزروی ﮔﻞ ﺣﻔﺎری و ﻧﯿﺰ ﮐﺎهش رﯾﺴﮏ ﻓﻮران ﭼﺎه حائز اهمیت است و در نهاﯾﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﻔﺎری اﯾﻤﻦ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﺧﻮاهد ﺷﺪ. در این تحقیق بر روی یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب ایران به عنوان مورد مطالعاتی تمرکز شده است. جهت برآورد پارامترهای ژئومکانیکی از جمله پارامترهای مکانیکی سنگ، فشار منفذی و همچنین تنش‌های منطقه از لاگ‌های چاه‌پیمایی و صوتی و روابط تجربی مناسب برای میدان مورد نظر، استفاده شده است. پس از برآورد پارامترهای ژئومکانیکی سازند و ساخت مدل ژئومکانیکی، مدل ساخته شده اعتبارسنجی شده تا نسبت به صحت مدل اطمینان حاصل شود. پس از تهیه مدل ژئومکانیکی معتبر، در ادامه پایداری چاه موردنظر به روش تحلیلی با استفاده از دو معیار شکست موهر–کولمب و موگی-کولمب مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد معیارهای فوق در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻨﺠﺮه ایمن وزن ﮔﻞ باهم مقایسه شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که معیار موگی – کولمب نسبت به معیار موهر – کولمب، شکستگی‌های ایجاد شده در چاه مورد مطالعه مانند اتفاق Breakout را بهتر تشخیص می‌دهد. به منظور صحت سنجی مدل ژئومکانیکی و تایید کارایی معیارهای تجربی بکار برده شده در تشخیص پدیده Breakout، شبیه‌سازی عددی چاه در دو مرحله ژئواستاتیک و حفاری انجام شد. نتایج شبیه‌سازی، بیانگر تشکیل پدیده Breakout در عمق مورد مطالعه و درنتیجه تاییدی بر شیوه بکار برده شده در این مقاله است.

کلیدواژه‌ها