نشریه علمی پژوهشی ژئومکانیک نفت (JPG) - واژه نامه اختصاصی