مطالعه آزمایشگاهی تأثیر نرخ نفوذ سرمته و خواص ظاهری کنده های حفاری بر شاخص تمیزکاری چاه‌های جهت‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری؛ دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده معدن و متالورژی

3 دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به دلیل اهمیت ارتباط نرخ نفوذ حفاری و تمیزکاری چاه­های جهت‌دار در کاهش هزینه­های عملیات حفاری، با استفاده از یک دستگاه شبیه‌ساز حفاری جهت­دار، بعد از تعیین زاویه بحرانی، ارتباط این شاخص با پارامترهای مؤثر بر نرخ نفوذ و خصوصیات ظاهری کنده­های تولیدی از قبیل اندازه، شکل و جنس تعیین می­شود. کنده‌های حفاری استفاده شده در این مطالعه آزمایشگاهی، همگی دارای توزیع اندازه مشخصی بوده و در سه جنس ماسه، آهک و سیلیس تست ‌شده‌اند. نتایج این مطالعه بیان می‌کند که استفاده از سرمته­هایی که سنگ را به‌صورت پودری شکل درمی‌آورند، شاخص تمیزکاری را به‌شدت بهبود خواهند داد. اثر وزن اعمالی بر رشته حفاری تا یک نقطه خاصی بوده و بعد از آن شاخص کاهش خواهد یافت. چرخش رشته حفاری نیز رفتار مشابهی را خواهد داشت. نقطه انتهایی و طول بستر کنده‌ها رفتار مشابهی داشتند. کنده‌هایی با چگالی بیشتر ولی اندازه کوچک‌تر شاخص تمیزکاری بهتری را نسبت به کنده‌هایی با دانسیته کمتر ولی اندازه بزرگ‌تر خواهند داشت. همچنین در مواقعی که با توزیع اندازه ذرات مواجه هستیم، اثر شکل ذرات قابل توجه می­باشد.

کلیدواژه‌ها