طراحی میدانی عملیات شکست هیدرولیکی در سازند ماسه سنگی (مطالعه موردی: چاه قائم در میدان گازی هیوگوتون آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه صنعت نفت

2 دانشگاه یزد

3 مدیر گروه پژوهش و فناوری های حفاری و تکمیل چاه/پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

شکست هیدرولیکی یکی از مهم‌ترین فنّاوری‌های توسعه‌یافته در صنعت نفت است. در این مقاله،‌ طراحی عملیات شکست هیدرولیکی با استفاده از روش‌های تحلیلی در میدان گازی هیوگوتون در سازند ماسه‌سنگی با نفوذپذیری تقریباً کم انجام خواهد شد. طراحی به‌صورت گام‌به‌گام و شامل تخمین تنش و فشار، انتخاب پروپانت مناسب،‌ تعیین میزان هرز روی سیال،‌ حجم سیال موردنیاز،‌ فشارهای پمپاژ،‌ زمان پمپاژ،‌ تخمین هندسه و طول شکستگی مورد انتظار و بازدهی عملیات است. از نتایج آزمایش‌های درون‌چاهی ازجمله SRT، DFIT و ... و روش تحلیل فشار شکست به‌منظور بهینه‌سازی و کالیبراسیون پارامترهای طراحی استفاده شد. بر اساس طراحی، طول شکست هیدرولیکی به ft 500 و ارتفاع آن به ft 173 خواهد رسید. نتایج تحقیق با نتایج دو مدل عددی کاملا سه‌بُعدی و شبه‌سه‌بُعدی P3D با پارامترهای ورودی مشابه مقایسه شد. نتایج روش‌های عددی تطابق بسیار مناسب با انتظارات طراحی ارائه‌شده نشان داد. بطوریکه طول، ارتفاع و هندسه شکست، همچنین میزان توزیع پروپانت در شکستگی‌ها در مدل عددی هماهنگی خوبی با طراحی داشت. مدل P3D همچنین افزایش قابل توجه هدایت هیدرولیکی در شکست ایجاد شده را نشان می‌دهد. روند طراحی ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان یک راهنما برای طراحی موفق عملیات شکست هیدرولیکی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها