مطالعه انتشار موج در توده سنگ درزه‌دار دارای تک درزه و چند درزه موازی با استفاده از مدلسازی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

انتشار موج در توده سنگ‌ها یکی از مهم‌ترین مباحث در دینامیک سنگ بوده که در صنایع مختلف نفتی، معدنی، عمرانی و نظامی کاربرد دارد. از آنجایی‌که توده سنگ شامل ماده سنگ و اشکال مختلفی از ناپیوستگی‌ها بوده، ماهیت ناپیوستگی‌های توده سنگ به‌طور قابل‌توجهی بر روی خصوصیات مکانیکی و رفتار مهندسی تاثیرگذار است. بنابراین آگاهی و شناخت کافی از چگونگی انتشار موج در توده‌سنگ‌ها به‌ویژه برای پروژه‌هایی که از اهمیت و حساسیت بالاتری برخوردارند، ضروری است. هدف این مقاله مدلسازی عددی انتشار موج در توده سنگ درزه‌دار تک درزه و درزه های موازی بوده که در این ارتباط رفتار تغییر شکل سنگ‌ها خطی فرض شده است. در تحقیق حاضر بررسی عددی ارزیابی انتشار موج و تأثیر پارامترهای سختی درزه نرمال شده و زاویه ورودی بر انتشار موج در توده سنگ تک درزه توسط نرم افزار دوبعدی UDEC انجام می‌گیرد. همچنین به انتشار موج از طریق توده سنگ دارای چند درزه موازی پرداخته شده و تأثیر فاصله‌داری نرمال شده درزه‌ها و تعداد درزه‌ها بر انتشار موج بررسی شده و درنهایت با نتایج روشهای تحلیلی پژوهشگران مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها