مدلسازی گسسته و چند مقیاسه شکستگی ها در مخازن شکافدار طبیعی، مطالعه موردی یکی از میادین خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

تهیه و به روز رسانی مدل‌های دقیق از توزیع شکستگی‌ها در مخازن هیدروکربنی، از موارد پیچیده در مسائل مربوط به ژئومکانیک مخازن می‌باشد. داده‌های چاه همواره از ارزش بالایی در مدل‌سازی توزیع شکستگی‌ها در مخزن برخوردار هستند. با این حال تکیه بر داده‌های چاه به تنهایی باعث افزایش عدم قطعیت در چگونگی توزیع شکستگی در سرتاسر مخزن می‌شود. روش‌های معمول در توزیع شکستگی، معمولا ًاز الگوریتم‌های درون‌یابی به منظور پیش‌بینی توزیع فضایی شکستگی‌ها در مخزن استفاده می‌کنند. در این تحقیق با استفاده از مفهوم محرک‌های شکستگی، مدل توزیع شکستگی در مخازنی که اطلاعات چاه به صورت بسیار اندک در دسترس است و در واقع مخزن در مرحله شناسایی می-باشد، با ترکیب داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی بدست می‌آید. بدین منظور از اطلاعات ارزشمند ولی بسیار اندک چاه تنها برای تعیین زون‌های شکستگی و جهت‌یابی آنها استفاده می‌شود. سپس نشانگرهای تعیین‌کننده شکستگی به عنوان بستر لازم برای توزیع محرک‌های شکستگی در مخزن از داده‌های لرزه‌ای استخراج می‌گردد. سپس با تعیین محرک‌های شکستگی، مدل توزیع شکستگی با استفاده از روش‌های کریجینگ و شبیه سازی گاوسی متوالی بدست می‌آید. در ادامه با پیاده سازی الگوریتم‌های تعیین شکستگی بر روی داده‌های لرزه‌ای، مدل‌های توزیع‌های شدت شکستگی به روش کوکریجینگ هم‌مختصات بر روی نشانگرها تهیه می‌شوند. در این مرحله با دسته‌بندی شکستگی‌های مخزن از منظر اهمیت در انتقال سیال و با استفاده از اطلاعات زمین شناسی، مدل شبکه گسسته شکستگی برای مقیاس‌های متفاوت شکستگی‌ها، بدست می‌آید. این استراتژی بر روی مخزنی که اطلاعات بسیار اندکی از چاه در آن در دسترس است، پیاده گردید. تفسیر نتایج و مقایسه مدل‌های شبکه گسسته شکستگی بدست آمده با استراتژی پیشنهادی و روش معمول، نشان داد که می‌توان از مفهوم محرک‌های شکستگی جهت توزیع شکستگی‌ها در مخزن با استفاده از داده‌های لرزه‌ای سه بعدی، در مواردی که تعداد چاه‌های بسیار اندکی در مخزن وجود دارد، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها