کلیدواژه‌ها = پایداری چاه
مدل سازی عددی سه بعدی اثر تنش برجا بر پنجره وزن گل حفاری حوضه رسوبی زاگرس

دوره 5، شماره 3 (پاییز 1401، انگلیسی)، مهر 1401، صفحه 26-42

10.22107/jpg.2022.349740.1172

محمدرضا آقاخانی امام قیسی؛ محمد فاتحی مرجی؛ عباس هاشمی زاده؛ منوچهر صانعی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


آنالیز حساسیت خصوصیات ژئومکانیکی سازند موثر بر پایداری چاه های نفتی در حین حفاری فروتعادلی در یکی از میادین جنوب غربی ایران

دوره 5، شماره 2 (تابستان 1401)، شهریور 1401، صفحه 70-79

10.22107/jpg.2022.344494.1167

محمدرضا آقاخانی امام قیسی؛ محسن حیدری؛ منوچهر صانعی؛ حامد شبان نیا