طراحی و بهینه‌سازی شکاف هیدرولیکی با ترکیب روش UFD و مدل دو‌بعدی KGD در یک مخزن فرضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

10.22107/jpg.2022.289952.1140

چکیده

ایجاد شکاف هیدرولیکی یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که امروزه برای افزایش تولید نفت به خصوص در میادینی با تراوایی پایین استفاده می‌شود. مدل‌های مختلف دوبعدی و سه‌بعدی برای طراحی شکاف هیدرولیکی وجود دارند که در این مقاله با ترکیب روش Unified Fracture Design و مدل دوبعدی Khristianovich-Geertsma De klerk یک طراحی بهینه شکاف هیدرولیکی معرفی شده است.
برای این طراحی، با حدس مقدار تراوایی شکاف در وزن پروپانت‌های مختلف، پارامترهای مورد نیاز برای طراحی شکاف هیدرولیکی در آن وزن پروپانت‌ها به دست می‌آیند و سپس مقدار تراوایی شکاف با استفاده از نمودارهایی که غلظت پروپانت در شکاف و فشار بسته شدن شکاف و هدایت‌پذیری شکاف را به هم ربط می‌دهند، به‌روزرسانی می‌شود که این نمودارها برای پروپانت‌های مختلف، متفاوت هستند که در این مقاله از نمودار مرتبط با پروپانت شن با سایز مش 50/30 استفاده شده است
پس از محاسبه‌ی تمامی پارامترهای مورد نیاز در وزن پروپانت‌های مختلف، لازم است تا مناسب‌ترین وزن پروپانت انتخاب شود که از دو روش متفاوت می‌توان برای این کار استفاده کرد؛ در روش اول با توجه به مقادیر پارامترهایی مانند نرخ تزریق، اثر پوسته، فشار تزریق در سطح، بازدهی عملیات شکاف هیدرولیکی و سایر پارامترهای مورد نظر، وزن پروپانت مدنظر انتخاب می‌شود و در روش دیگر، وزن پروپانتِ متناظر با نرخ تزریق مدنظر بدست آورده می‌شود و طراحی شکاف هیدرولیکی بر اساس نرخ تزریق مدنظر انجام می‌شود. در انتها برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده توسط این روش، یک حساسیت‌سنجی نیز انجام شده است که معتبر بودن این روش را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها