دوره و شماره: دوره 4، شماره2 (تابستان1399)، دی 1400، صفحه 1-89 
مطالعه آزمایشگاهی اثر ذرات LCM بر گرادیان شکست سازند جهت بهبود مقاوم‌سازی دیواره‌ی چاه

صفحه 70-89

10.22107/jpg.2022.306727.1154

سید مرتضی میرعباسی؛ محمدجواد عامری شهرابی؛ فریدرضا بیگلری؛ محسن کرمی؛ علیرضا نصیری