روش نوین ایجاد و خوشه‌بندی مدل شبکه حفرات محیط متخلخل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نفت، شریف، تهران، ایران

2 مهندسی نفت، مهندسی شیمی و نفت، صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

هندسه‌ محیط متخلخل از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در آنالیز خواص انتقالی است. مدل حفره-گلوگاه به منظور توصیف خواص انتقالی در محیط متخلخل استفاده می‌شود. در این مطالعه، روشی برای ایجاد شبکه حفره ها بر اساس مشخصه‌های استاتیک مربوط به محیط متخلخل ارائه شده است. در این روش، با استفاده از توزیع اندازه حفره‌ها، توزیع عدد هم‌آرایی و تخلخل مشخص، یک مدل شبکه حفره ها نامنظم ایجاد می‌شود. مدل ارائه‌شده بر مبنای توابع احتمالی ایجاد می‌شود، به همین دلیل دارای جواب‌های متنوعی است. با قرار دادن تخلخل به‌عنوان تابع هدف، شبیه‌سازی تا رسیدن به نقطه تطابق میان تخلخل ورودی و مدل توسعه داده شده ادامه می‌یابد. این مدل نامنظم، شامل خواص استاتیک مدنظر از قبیل توزیع اندازه حفره ها، توزیع عدد هم‌آرایی و تخلخل است. عدد هم‌آرایی برای این مدل می‌تواند بین 0 تا 26 متغیر باشد. در این مدل، الگوریتم خوشه‌بندی به گونه ای است که شبکه مرتبط به تخلخل مفید به‌صورت مجزا نمایش داده ‌شود. در انتها، پارامترهای استخراجی از تصاویر سی‌تی‌اسکن مربوط به یک سنگ سیلیکا مصنوعی حاصل از الگوریتم حفره ها ماکسیمم اصلاح‌شده به‌عنوان ورودی مدل، استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از دو مدل نشان از انطباق مناسب میان مشخصه‌های استاتیکی و ساختاری است.

کلیدواژه‌ها