دوره و شماره: دوره 3، شماره 2(تابستان 1398)، تابستان 1398، صفحه 1-80 
3. ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

صفحه 27-41

مریم نوری؛ حسین حسنی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ سید علی معلمی


4. مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

صفحه 28-43

مجتبی باوند سوادکوهی؛ بهزاد تخم چی؛ اروان گلوآگوئن؛ علیرضا عرب امیری