مدل‌سازی زمین‌آماری چندنقطه‌ای رخساره‌های ناهمگون مخازن نفتی به‌منظور کنترل تولید ماسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.

2 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 مرکز آب زمین محیط زیست، موسسه ملی تحقیقات علمی، دانشگاه کبک، کبک، کانادا

4 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران

چکیده

انتخاب موقعیت مناسب چاه‌های تولید با در نظر گرفتن مشخصات ژئومکانیکی رخساره‌های مخزن می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش تولید شن و ماسه در فرآیند تولید نفت از مخازن ماسه‌سنگی داشته باشد.گام اصلی در تعیین مشخصات ژئومکانیکی رخساره‌های مخزن، ایجاد منطقه‌بندی ژئومکانیکی است. با توجه به تغییرپذیری فضایی ذاتی و همچنین ناهمگونی شدید رخساره‌های نفتی، ایجاد چنین منطقه‌بندی بدون داشتن یک مدل ساختاری مطمئن از رخساره‌های مخزن، با عدم قطعیت نسبتاً بالایی همراه است. شبیه‌سازی‌های چندنقطه‌ای زمین‌آماری نه تنها به عنوان روشی قدرتمند در تخمین ویژگی‌های ژئومکانیکی مخزن بلکه به عنوان ابزاری برای مدل‌سازی رخساره‌های به شدت ناهمگون از چند دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. اهمیت ایجاد یک مدل دقیق از رخساره‌های زیرسطحی موجب شده است تا الگوریتم‌های متنوعی به منظور بهبود دقت و راندمان محاسباتی ارائه شوند. در این مقاله یک الگوریتم جدید برای مدل‌سازی عددی رخساره‌های ناهمگون در مخازن نفتی پیشنهاد شده است. الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تبدیل موجک گسسته (Discrete Wavelet Transform) و تابع همبستگی متقابل (Cross Correlation) است. به همین دلیل الگوریتم پیشنهادی CCWSIM نامیده شد. دقت و راندمان محاسباتی الگوریتم پیشنهادی با یکی دیگر از الگوریتم‌های شناخته شده شبیه‌سازی چندنقطه‌ای بنام CCSIM، در مدل‌های مصنوعی مختلف دوبعدی مخزن مقایسه می‌شوند. نتایج حاصل از مقایسه تحقق‌ها، دقت بالای الگوریتم پیشنهادی (CCWSIM) در بازتولید رخساره‌های ناهمگون مخزن را به خوبی نشان می‌دهد. همچنین الگوریتم پیشنهادی دارای راندمان بسیار بالاتری نسبت به الگوریتم CCSIM است.

کلیدواژه‌ها