ارائه روش برازش فرآیند گوسی در شناسایی گسل در ‏مقاطع لرزه‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران

2 دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 پژوهشکده ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

برازش فرآیند گوسی، به عنوان یک مدل احتمالاتی غیرپارامتری مبتنی بر آمار ‏بیزین، در مطالعات ویژگی‌های پراکنده مانند ناهنجاری‌های کلی بسیار توانمند ‏است. توانمندی بارز این فرآیند، شناسایی رفتارهای ناهنجار از رفتارهای ‏هنجار می باشد. بنابراین می توان این فرآیند را به عنوان یک روش در ‏شناسایی لبه های گسلی در اطلاعات لرزه‌نگاری معرفی کرد. در این مطالعه، ‏شناسایی ناهنجاری مبتنی بر برآزش فرآیند گوسی بر روی داده‌های لرزه‌ای ‏مصنوعی و داده‌های واقعی به‌کار برده‌شده‌است.‏‎ ‎به‎‌‎منظور شناسایی لبه‎‌‎های گسلی، ‏لایه‎‌‎های زمین‎‌‎شناسی به عنوان تعامل‎‌‎های نرمال درنظر گرفته شده‌اند. لبه‌های ‏گسلی‎ ‎به‎‌‎عنوان ناهنجاری‌های عمومی درنظر گرفته‌شده‌اند که منجر به برهم ریختگی ‏رفتار نرمال بازتابنده های لرزه ای می‌شود.‏‎ ‎درنهایت خطای برازش برای جدا‌کردن گسل‌ها از سایر ناهنجاری ها استفاده شده‌است.‏‎ ‎جهت بررسی عملکرد روش برازش فرآیند گوسی، این ‏روش برروی یکسری مجموعه داده مصنوعی و یک مقطع دو بعدی از بلوک ‏F3‎‏ بخش هلندی ‏دریای شمال حاوی گسل اعمال شده‌است. نتایج نشان دهنده توانمندی این روش در ‏بارزکردن محل گسل می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها